Abstract

Tidsskriftet Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) er et digitalt og open access– tidsskrift som er startet opp med bakgrunn i forskningsaktiviteter knyttet til Master i ledelse og menighetsutvikling. Dette er et masterprogram i praktisk teologi som Örebro Teologiska Högskola (ÖTH), Høyskolen for Ledelse og Teologi (HTL) og Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) står ansvarlige for.

Artiklene i dette første nummer av SJLT har bakgrunn i innlegg som ble holdt under Nordisk fagkonferanse for praktisk teologi – avholdt på Gardermoen/Oslo 13.-14. juni 2013. Hovedtema for konferansen var Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling, og konferansen samlet fagpersoner innen praktisk teologi fra hele Norden. Konferansens målsetning var å gi et faglig teologisk bidrag til større forståelse for sammenhengen mellom Den hellige ånds person og innflytelse i kirken, spiritualitet sett i et menighetsperspektiv og menighetsutvikling.

Totalt ble det holdt 16 innlegg på konferansen. Noen av disse hadde en bibelvitenskapelig innfallsvinkel til konferansens tematikk, andre en historisk og systematisk inngang – og mange av innleggene hadde et mer praktisk-teologisk og organisasjonsteoretisk perspektiv. 7 av konferansens innlegg publiseres som peer review-leste artikler i dette første nummer av SJLT. Neste nummer vil inneholde ytterligere artikler med bakgrunn i konferansens innlegg. Av ulike grunner er det ikke alle avgitte innlegg i en fagkonferanse som går hele veien til publisert artikkel. Det gjelder også for denne konferansen.

I sin artikkel om Ånden og kirken drøfter Harald Hegstad på hvilken måte Den hellige ånd er nærværende i kirkens liv – med utgangspunkt i Regin Prenters avhandling fra 1946, Spiritus Creator. I artikkelen Pneumatologi för Jesu efterföljelse holder også Roland Spjuth seg innenfor tematikken om Åndens betydning for kirken. Med utgangspunkt i Stanley Grenz’ teologi diskuterer Spjuth hvordan trinitetslæren relaterer til frikirkelig og baptistisk teologi og ekklesiologi. Begge nevnte bidrag har en systematisk teologisk tilnærming til tematikken om Ånden og kirken/menigheten, som jo er en emnekrets med stor praktisk-teologisk betydning for kirken og for menighetsutvikling.

Bernice Sundkvists artikkel Församlingsspiritualitet i ett liturgiskt perspektiv beveger seg inn i det som kan sies å være ett av nevnte fagkonferanses hovedtemaer – nemlig menighets- eller forsamlingsspiritualitet. Sundkvist reflekterer over spørsmålet om hvordan ulike typer spiritualitet formes og uttrykkes i tre ulike gudstjenestetyper. I artikkelen Spirituality in Diaconia drøfter Ullrich Zeitler spiritualitetens rolle i kirkens diakonale arbeid i lys av C. Otto Scharmers Theory U. Greger Andersson drøfter i artikkelen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen hvordan troserfaringer og spiritualitet påvirkes av ulike tolkninger av det han kaller ”den kristna berättelsen” – noe som i sin tur også får betydning for både menighets- og spiritualitetsutvikling.

To artikler drøfter menighets- og spiritualitetsutvikling i lys av organisasjons- og ledelsesteori. I artikkelen Om å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk setter Karl Inge Tangen fokus på de problemene som oppstår når teologi og ledelsesteori møtes, og han spør om hvordan lederadferd skal kategoriseres og hvordan teologien bør anvende egne kategorier i og i møte med empirisk forskning. Jan Inge Jenssen og Kjell Birkeland drøfter i artikkelen Ledelse, organisering og nådegaver i menighet spørsmålet om hvordan ledelse og organisering kan påvirke og tilrettelegge for bruk av nådegaver i menigheter.

Ansgar Teologiske Høgskole, 13. mai 2014

Lars Råmunddal, ansvarlig redaktør

Editorial

The articles published in the first issue of Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) all have their origins in the lectures held at the Nordic academic conference for practical theology, which took place in Gardermoen/Oslo on 13 – 14 June 2013. The conference’s goal was to contribute through academic theology to a greater understanding of the correlation between the person of the Holy Spirit and His influence in the Church, spirituality in a church context and the spiritual and organisational development of congregations. Of the seven lectures that are presented as peer-reviewed articles in SJTL 1-2014, three are in Swedish, three in Norwegian and one in English. All the articles have English abstracts. Seven of the lectures are published in this first issue of SJLT and more will be published in future issues.

In this first issue, Harald Hegstad and Roland Spjuth discuss the relationship between the Spirit and the Church – from Lutheran and Baptist standpoints respectively, but with an ecumenical perspective. Bernice Sundkvist, Ullrich Zeitler and Greger Andersson contribute to one of the conference’s main themes, namely the spirituality of the church or congregation. Sundkvist looks at the relationship between types of service and spirituality and Zeitler discusses the relationship between diaconia and spirituality, while Andersson investigates how religious experiences and spirituality are affected by different interpretations of the Christian narrative. The two final articles discuss different aspects of the development of the church and its spirituality in the light of organisational and leadership theory. Karl Inge Tangen focuses particularly on the problems posed when theology and leadership theory meet. Jan Inge Jenssen and Kjell Birkeland discuss the matter of how leadership and organisation may affect and facilitate the use of spiritual gifts in churches.

Lars Råmunddal, Editor in Chief