Author Guidelines

English

Retningslinjer og råd for utarbeidelse av artikkelmanuskripter for SJLT

Redaksjonen for Scandinavian Journal for Leadership & Theology (SJLT) vil be om at tidsskiftets artikkelforfattere gjør seg kjent med følgende retningslinjer for skriving av manus.

SJLT tar ikke betalt for publisering av artikler.

Artikkelspråk og lengde

 • I tillegg til engelsk kan artikler skrives på svensk, dansk eller norsk.
 • Alle artikler skal ha et kort sammendrag (abstract) på engelsk på 200-300 ord.
 • Om ikke annet er avtalt, skal artikkelen ha en lengde på mellom 7000 og 8000 ord.
 • Er deler av artikkelen offentliggjort andre steder, må dette anføres. Republisering må godkjennes av det tidsskrift/forlag der artikkelen først er publisert.

Oppsett og referansesystem

 • I SJLT brukes fotnoter, ikke sluttnoter.
 • Fotnoter bør begrenses og brukes primært for å klargjøre teksten.
 • Referansestilen APA 6th anvendes i tidsskriftet (APA står for American Psychological Association, og APA-referansestilen brukes i en rekke humanistiske, samfunnsvitenskapelige, helse-, språk- og kunstfag).
 • Stilen baserer seg på parenteser i teksten med informasjon om forfatter og utgivelsesår.
 • Henvis også til sidetall så langt mulig — f.eks. slik: (Jenssen 1995:103).
 • En fullstendig og utfyllende litteraturliste, satt opp alfabetisk etter forfatternes etternavn, plasseres så til slutt i teksten.
 • Mer info og fullstendig eksempelliste her:http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx
 • Bruk gjerne skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,15.
 • Bruk kursivering for framheving av tekst (noe som ikke bør overdrives). Fremmedord i teksten skal også kursiveres.

Overskrifter og sitater

 • Artikkelen skal ha maksimalt tre overskriftsnivåer (som kan nummereres).
 • Hovedoverskriften angis med fet og skriftstørrelse 13.
 • Første underoverskrift med fet og skriftstørrelse 12.
 • Andre underoverskrift med kursiv og skriftstørrelse 12.
 • Sitater på mer enn tre linjer skal stå i et innrykket avsnitt, mens kortere sitater plasseres i fortløpende tekst.
 • For bibelreferanser, se:
  Engelsk – hbl.gcc.edu
  Svensk – bibeln.se
  Dansk – bibelselskabet.dk
  Norsk – bibel.no
 • Ved bibelhenvisninger og bibelsitater skal det tydelig angis hvilken bibeloversettelse som benyttes.
 • Opp til 2-3 bibelhenvisninger på rad kan stå i parentes i teksten. Blir det flere enn dette, bør de settes i en fotnote, så ikke teksten mister flyten.

Kvalitetssikring og fagfellevurdering (peer review)

 • I fagfellevurderinger (peer review) legges det vekt på at alminnelige akademiske formalia er overholdt — som dekkende innledning, klar problemstilling, velunderbygget konklusjon, klart og tydelig språk, stilmessig konsekvens og korrekt kilde- og referansehåndtering.
 • Avgjørende for fagfellevurderingen er at artikkelen metodisk og på en logisk konsekvent måte behandler en klart definert problemstilling.
 • Etter den redaksjonelle kvalitetssikringen og/eller fagfellevurderingen (peer review) blir det innenfor en gitt tidsfrist mulighet for å foreta eventuelle anbefalte eller påkrevde endringer i artikkelen.
 • Fagfellevurderingen (peer review) er såkalt doble-blinded, dvs. at både forfatter og personen som leser peer review er anonyme for hverandre.
 • Fagfellevurderingen skal gjøres i tilknytning til et eget skjema som sendes pr. e-post til den som leser peer review.

Forfatteropplysninger og innlevering

 • Artikkelen skal avsluttes med forfatteropplysninger.
 • Oppgi kort: Etternavn, fornavn, fødselsår, akademisk tittel, yrkestittel, institusjonstilknytning, sentrale fagfelt, relevante verv, maks fire sentrale publikasjoner (fortrinnsvis nyere) og e-mailadresse.
 • Ferdig artikkel skal sendes redaksjonen pr e-mail (raamunddal@ansgarskolen.no), og om ikke annet er avtalt skal filen være i Microsoft Word-format.

Rettigheter og honorar

 • SJLT har rett til å utgi og distribuere artikkelen eller deler av denne, og denne retten gjelder så lenge SJLT eksisterer.
 • Utgivelsen av artikkelen vil skje i tidsskriftets nettbaserte utgave (Open Access).
 • Etter spesielle behov kan artikkelen trykkes i papirformat — enten i tidsskriftformat eller i bok.
 • Dersom forfatteren utgir artikkelen — eller deler av denne — i andre tidsskrift eller medier, skal det i slike tilfeller oppgis at artikkelen først er utgitt i SJLT.
 • Artikler i SJLT honoreres ikke, men dersom artikkelen trykkes mottar artikkelforfatteren tre gratiseksemplarer.

Råd om oppbygning og skriving av artikler for SJLT

Krav til en vitenskapelig artikkel

En vitenskapelig artikkel er en artikkel som tar sikte på å gjennomgå en peer review-prosess, med en eller flere fagfeller som vurderer den innleverte artikkels kvalitet i forhold til vitenskapelige og faglige kriterier.

Ut over kriterier som handler om artikkelens innhold og oppbygning (som det sies litt mer om nedenfor), stilles det krav om artikkelen har et klart og tydelig språk, at den stilmessig er konsekvent og at den har et gjennomført og korrekt (og anbefalt) kilde- og referansesystem. (Mer om dette finner du i retningslinjene for utarbeidelse for artikkelmanus ovenfor).

Tilbakemeldingen på en fagfellevurdering (peer review) vil ha ulike nivåer i forhold til artikkelens videre skjebne:

Nivå A vil handle om at artikkelen holder et høyt faglig/vitenskapelig kvalitet og at den anbefales publisert uten vesentlige endringer.

Nivå B vil handle om at artikkelen holder et akseptabelt faglig/vitenskapelig kvalitet og at den vil kunne publiseres med anbefalte korrigeringer/endringer.

Nivå C vil handle om at artikkelen må bearbeides for at den vil kunne bli anbefalt for publisering. Det vil i dette tilfellet bli gitt konkrete råd med tanke på videre arbeid med artikkelen. Dersom en artikkel ender på C i fagfellevurderingen, vil den redaksjonelle praksis være at artikkelforfatteren blir bedt om å gi en rapport om revisjonsarbeidet til de som har vurdert artikkelen.  Personene som har lest peer review har da anledning til å gi en kommentar til revisjonsarbeidet – som vurderes av redaksjonen før endelig godkjenning av artikkelen.

Nivå D vil handle om at artikkelen har så vesentlige mangler både innholdsmessig og formelt at den ikke vil kunne godkjennes etter faglige/vitenskapelige kriterier. Avslaget vil begrunnes og råd vil bli gitt om hvordan artikkelen eventuelt kan bearbeides til en populærvitenskapelig eller en faglig erfaringsreflekterende artikkel (se nedenfor).

Noen råd til den innholdsmessige oppbygning av en vitenskapelig artikkel

Artikler som skrives for SJLT vil være svært ulike når det gjelder den tematikk som tas opp og behandles. Dette gjelder også artikler som har et vitenskapelig siktemål og som skal holde en høy faglig kvalitet. Selv om artikler i et tidsskrift som SJLT, innholdsmessig og tematisk vil utgjøre et stort mangfold, vil de grunnleggende vitenskapelige krav eller elementer være felles.

Alle artikler skal ha en innledning der man redegjør for valgt problemstilling. Artikkelformatet krever også at problemstillingen ikke bare er klart definert, men også at den er tilstrekkelig avgrenset. Det kan også være naturlig å grunngi problemstillingen ut fra den hensikt eller det formål man har for å reise problemet og drøfte tematikken.

Innledningen bør også si noe om det metodiske opplegg man har valgt både for å samle materiale/data og for å behandle/analysere dette materialet/data. I tillegg bør innledningen si noe om hvilken tolkningsramme — eller hvilket teoretisk perspektiv — som velges for å svare på problemstillingen.

Endelig bør innledningen kort si noe om artikkelens oppbygning og disposisjon.

I artikkelens hoveddel bør man på en metodisk stringent og konsekvent måte behandle/løse problemstillingen.  I forhold til det materialet eller de data som behandles, skal man dels beskrive og systematisere materialet/dataene nøyaktig og dels analysere og kritisk vurdere den løsning av problemstillingen som man har kommet fram til ved hjelp av den tolkningsmessige behandling av materialet.

Det er i denne delen av artikkelen at man legger det faglige og argumentative grunnlag for å gi en velbegrunnet konklusjon.

Artikkelens avslutning bør ha form av en sammenfatning/konklusjon der man gir svar på den problemstilling som er formulert. I tillegg er det ikke uvanlig at man i en avslutning sier noe om implikasjoner man ser for videre forskning på den tematikken man har behandlet. I tillegg kan det være behov for mer spesifikt å si noe om implikasjoner man ser både for lederskapsmessig og kirkelig/menighetsmessig praksis — knyttet til den løsning av problemstillingen man argumenterer for. Dette siste er spesielt aktuelt dersom artikkelen ikke ”direkte” beveger seg innenfor praktisk teologi, ev. praksisfeltet.

Hvordan starte arbeidet med en artikkel?

Redaksjonen mottar gjerne henvendelser og forslag til artikler som befinner seg på et tidlig og uferdig stadium. Det vi da er mest interessert i med tanke på å gi en ”forhåndsvurdering” av artikkelens kvalitet og videre liv, er et utkast/forslag til innledning (se ovenfor).  Ut fra et slikt utkast vil man også som forfatter ”tvinges” til — både temamessig og metodisk — å gjennomtenke artikkelen, slik at det er større sjanse for å komme i mål med det en skriver. Dette gjelder uansett artikkeltype.

 

Takk for at du skriver for SJLT. Har du spørsmål så kontakt:

 

Lars Råmunddal, dosent, PhD

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi

Fredrik Franssons vei 4
N-4635 Kristiansand

+47 481 77 603
raamunddal@ansgarskolen.no

Guidelines and advice for the preparation of article manuscripts for SJLT

The editorial board of Scandinavian Journal for Leadership & Theology (SJLT) ask that authors of articles make themselves acquainted with the following guidelines for writing manuscripts.

SJLT do not charge authors for publication or submission (APC).

Language and length

 • In addition to English, articles may be written in Swedish, Danish or Norwegian.
 • All articles should have a short abstract of 200-300 words, written in English.
 • Unless otherwise agreed, the length of the article should be between 7000 and 8000 words.
 • If parts of the article have been published elsewhere, the editors must be notified. Re-publication must be approved by the journal/publishing house that first published the article.

Format and references

 • The journal uses footnotes, not endnotes.
 • The use of footnotes should be limited to those that are necessary for a clearer understanding of the text.
 • The journal uses the reference style American Psychological Association (APA) 6th, which is used in a number of humanities and social sciences, as well as health, language and arts subjects.
 • The style is based around parentheses in the text, containing information about the author and year of publication. Please also refer to the page number where possible, eg (Jenssen 1995:103).
 • A full and comprehensive bibliography, listed alphabetically according to authors’ surname, should be included at the end of the text. For more information and a comprehensive list of examples see the following link:  http://kildekompasset.no/references/apa-6th.aspx
 • Please use the font Times New Roman, at 12-point and with 1.15 line spacing.
 • Use italics for emphasis (in moderation). Foreign words in the text should also be italicised.

Headings and quotations

 • Articles should have a maximum of three levels of heading (which may be numbered).
 • The main heading should be in bold 13-point type.
 • The first sub-heading should be in bold 12-point type.
 • The second sub-heading should be in italic 12-point type.
 • Quotations of more than three lines should be in an indented paragraph, while shorter quotes can be placed in the flow of text.
 • For Bible references, see:
  English – hbl.gcc.edu
  Swedish – bibeln.se
  Danish – bibelselskabet.dk
  Norwegian – bibel.no
 • Bible references and quotes should clearly state which translation is used.
 • Up to two or three Bible references in a row can be placed in parentheses in the text. If there are more than two or three they should be placed in a footnote, so that the text still flows well.

Quality assurance and peer review

 • In the peer review-prosess, the emphasis is on compliance with general academic conventions, such as a broad introduction, clear presentation of the relevant issues, a well-substantiated conclusion, clear language, stylistic consistency and correct treatment of sources and references.
 • It is crucial that peer-review articles approach a clearly defined question in a methodological and logically consistent manner.
 • After the editorial quality assessment and the peer review, there will be an opportunity to make any recommended or required alterations to the article, within a given timeframe.
 • The peer review is double-blinded, meaning that both the author and the persons who carry out it — at least two persons — are anonymous for each other.

Information about the author and submission

 • There should be information about the author at the end of each article. Provide brief details: Surname, first name, year of birth, academic title, job title, institutional affiliation, main discipline, relevant posts, a maximum of four key published works (preferably recent) and an email address.
 • Finished articles should be send to the editor via email (raamunddal@ansgarskolen.no) and unless otherwise agreed the files should be in Microsoft Word format.

Rights and fees

 • SJLT has the right to distribute articles or parts of articles, and this right applies for as long as the journal exists.
 • The articles will be published in the journal’s online and open-access issue.
 • By special request, the article can be printed as a hard copy in a journal/book.
 • If the author publishes an article or parts thereof in another journal or medium, it should include a statement that the article first appeared in SJLT.
 • Articles in SJLT are not remunerated, but authors will receive three complimentary issues if their article is printed.

Advice on composing and writing articles for SJLT

Criteria for an academic article

An academic article is one that is intended for peer review by one or two academics in the same area of study who will consider the article’s quality in terms of academic and professional criteria.

Based on criteria that apply to the article’s content and structure (as discussed further below), the article should use clear and distinct language, be stylistically consistent, and have a consistent, correct (as recommended) system of sources and references. (More on this subject can be found in the guidelines for preparation of manuscript article above).

Peer-review feedback rates articles at various levels, which dictate what will happen next:

Level A: the article is of a high academic standard and it can be published without any significant alterations.

Level B: the article is of an acceptable academic standard and it can be published, once any recommended corrections/alterations have been made.

Level C: the article needs more work before it can be recommended for publication. In this instance, specific advice about further work on the article will be given.If an article gets the character C, as a quality mark, by two peer reviewers, the editorial practice is to ask the author to revise the article and provide a report of how the revised article takes into consideration the peer reviewers’ critical remarks. The peer reviewers response to the revised article and authors report will be submitted to the editorial board for a final assessment of the revised article, on which the editorial decision for the publication of the article will be based.

Level D: the article has significant shortcomings in terms of content and composition; it fails to meet the required academic criteria. In this instance, the reason for refusal will be explained, and advice will be given as to how the article might be reworked into a non-academic article, or an article based on practical experience (see below).

Some advice on structuring the content of an academic article

Articles written for SJLT will be thematically varied, including those with an academic objective. At the same time, all articles must meet a set of basic academic elements and criteria.

All articles should include an introduction, which sets out the chosen topic. The issues at hand should be clearly defined and adequately delineated. It may also be appropriate for the author to state his/her intention or purpose in raising and discussing the chosen topic. Further, the introduction should mention the methodological approach chosen for collecting and processing/analysing that material or data. In addition, the introduction might refer to the framework or theoretical perspective chosen for answering the questions posed. Finally, the introduction should briefly outline the structure of the article.

In the main body of the article, the author should discuss he matter at hand in a consistent and methodologically rigorous fashion. Where the relevant material or data is concerned, the author should accurately describe and organise the material, and analyse and critically evaluate the solution arrived at. Authors should make use of their chosen theoretical and interpretive framework in this process of analysis and interpretation. Here, the author should lay down an academic and discursive foundation for a well-founded conclusion.

The conclusion should be written in the form of a summary that answers the questions posed in the introduction. In addition, it is not unusual that the conclusion includes something about the possibilities for future research on the topic. Also, there may be a need to say something more specific about the practical implications for both leadership and churches, as regards the argument the author has put forward. This last point is especially relevant if the article is not directly within the area of practical theology.

How to start writing an article

The editorial team welcomes enquiries and proposals for articles that are still at an early stage. What we are most interested in is drafts or proposals for an introduction (see above), with a view to making a ‘pre-assessment’ of an article’s quality and prospects. The hope is that this might help authors think more rigorously through their chosen topic, thus increasing the probability of later publication. This applies to all types of articles.

Thank you for writing for SJLT. If you have any questions, please contact:

Lars Råmunddal, professor, PhD

Ansgar University College

Fredrik Franssons vei 4
N-4635 Kristiansand

+47 481 77 603
raamunddal@ansgarskolen.no

Updating…
 • No products in the cart.