Predikstolens frihet och frihetens gränser
PDF

Keywords

preaching
freedom of preaching
Church of Sweden
Swedish Church order

How to Cite

Nordenstorm, L. (2023). Predikstolens frihet och frihetens gränser: En studie av domkapitelsärenden om prästers predikningar och undervisning. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 10, 140–156. https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.109

Abstract

Freedom of preaching: Cathedral chapters evaluation of freedom and its limits

The notion of “freedom of preaching” (actually “freedom of the pulpit”) has been used in the Church of Sweden to describe the idea that a priest has the right to preach freely, without the fear of sanctions from authorities. However, this notion is not mentioned in either the Swedish church order or in church law.

In the Church of Sweden, cathedral chapters are the instance handling supervisory matters about priests. If a priest has expressed him- or herself inappropriately on one or several occasions, the matter may be taken up in a conversation with the vicar or the bishop and usually does not result in a penalty. If there is a written notification, or the bishop is not content with the conversation, the cathedral chapter will treat the matter However, a penalty may be relevant if a priest misbehaves in several ways, including through their preaching. Cathedral chapter decisions about penalties for priests who have expressed themselves inappropriately just once are known to have been cancelled by a superior instance of the Church of Sweden.

In conclusion, there is no absolute “freedom of preaching” in the Church of Sweden. There are limits to what a priest may say in a sermon. Penalties – such as a written remark or a three-year probation period – are sometimes imposed if a priest misbehaves in several ways. The priest may also lose his/her authority to practise the ministry.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.109
PDF

References

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. https://sv.wikisource.org/wiki/Allm%C3%A4n_f%C3%B6rklaring_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna

Almkvist, G. Det kyrkorättsliga disciplinansvaret. I L. Nordenstorm (Red.), Med god ordning och efter Guds vilja, En antologi om kyrkorätt, (s. 185–214). Artos.

Andrén, Å. (1999). Sveriges kyrkohistoria 3 Reformationstid. Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd.

Biskopsmötet, Svenska kyrkan. (2014). Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan. Biskopsmötet, Svenska kyrkan.

Edqvist, G., Lundqvist Norling, M., Tronêt, A. & Wikström, M. (2022). Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022 med kommentarer och angränsande lagstiftning. Verbum.

Göteborgs stift, Domkapitlet, 2014-09-19, 10/14. Dnr 42/14/76. DOI: https://doi.org/10.1044/leader.RIB3.19102014.14

Hansson, P. (2012). The Clerical Ethos: The Church of Sweden Authorities and Clerical Ethical Standars. I Kati Niemelä (Red.), Church Word and Management in Change (s. 76-100). Church Research Institute.

Hansson, P. (2022) Befogenhetsprövningar i Svenska kyrkan: Ett spel för galleriet? Uppsala universitet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1542518/FULLTEXT01.pdf

Helander, D. (Red.) (1944). Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag.

Hildebrand, E. (1896). Svenska statsförfattningens historiska utveckling från äldsta tid till våra dagar. Nordstedts. https://digital.ub.umu.se/relation/464398?fbclid=IwAR3FYKcXJtba0gg_z0CfAZyFjXedU9G2GqWJbx4P2WepEiOvyQfYB0c03ww

Högsta domstolen. (2005). Mål nr B 1050-05. https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2005/b-1050-05.pdf

Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi. (u.å.)- Kirkens Grunn. En bekjennelse og en erklæring. http://www.fagsider.org/kirkehistorie/dokument/1942_kirkens_grunn.htm

Klefbeck, M. (2011) Rätt ordning på liv och lära? En undersökning av stiftens tillsynsansvar inom Svenska kyrkan utifrån domkapitlens disciplinåtgärder mot präster och diakoner år 2006–2009. Rapport 2011:50. Uppsala universitet. www.diva-portal.org/smash/get/diva2:433259/FULLTEXT01.pdf

Markus Långin kotisivu. (1686). Kyrkio-Lag och Ordning. http://www.mlang.name/arkisto/kyrkio-lag-1686.html.

Larsson, B., & Læstadius, L. L. (1999). Lars Levi Laestadius: hans liv och verksamhet och den laestadianska väckelsen. Artos.

Lindegård, S. (1999). Ämbetsbrott av präst: En kyrkorättslig studie från medeltid till nutid. Arcus.

Linköpings stift, Domkapitlet. 2007-09-18, Dnr D 2006-0240-222.

Luleå stift, Domkapitlet, 2019-12-12. Dnr. S 2019–0720.

Manfredh, T. (2008. 15. Augusti). Predikan om homosexualitet upp i domkapitlet. Dagen. https://www.dagen.se/nyheter/2007/08/15/predikan-om-homosexualitet-upp-i-domkapitlet/

Montgomery, I. (2002). Sveriges kyrkohistoria 4. Enhetskyrkans tid. Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd.

Motion 1989/90:K606 av Olof Johansson m.fl. Kyrka-stat. Sveriges riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kyrka-stat_GD02K606

Palmblad, C. (1998). Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden. Arcus.

Randgard, T. (2019). Svensk kyrkorätt – en historisk och tematisk genomgång. I L. Nordenstorm (Red.), Med god ordning och efter Guds vilja, En antologi om kyrkorätt, (s. 34–66). Artos.

Skara stift, Biskopen. 2007-08-21, Dnr BD2007-0064-9.

Starrin, B. (2009) Om distinktionen kvalitativ – kvantitativ i social forskning. I B. Starrin & P. Svensson (Red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (Utg 1:19., s. 11–40). Studentlitteratur.

Svenska kyrkan (1988). Den svenska kyrkohandboken, Del II, Vignings-, Sändnings-, Mottagnings- och Invigningshandlingar. Verbum.

Svenska kyrkan. (2022). Matrikel 2022. Verbum.

Svenska kyrkan. (2023, 31 mars). Kyrkoordning för Svenska kyrkan. [Lydelse 1 januari 2023; förkortas i artikeln: KO] https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/KO_1%20jan%202023.pdf?id=2518231

Svenska kyrkan, Biskopsmötet. Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans centralstyrelse. CsSkr 1992:4. [Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse till kyrkomötet.]

Svenska kyrkans centralstyrelse. CsSkr 1999:3, del 2.[Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse till kyrkomötet.]

Svenska kyrkans överklagandenämnd. ÖN Beslut 1/2015, Dnr ÖN 2014/32. https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/Beslut%202015-01.pdf?id=2082703

Svenska kyrkans överklagandenämnd. (2020). ÖN Beslut 12/2020, Dnr ÖN 2020/03. https://kyrkligdokumentation.nu/wp-content/uploads/2020/05/Beslut-12-2020-overklagandenamnden-18-maj.pdf

Uppsala stift. Domkapitel, 2018-03-14, Dnr 333/009/17.

Västerås stift. Domkapitlet, 2011-06-21, Dnr 2011-29-19.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Leif Nordenstorm