Å arbeide med verdier i kirken
PDF

Keywords

Values
religious organizations
church
FBOs
management
leadership
supervision in ethical reflection,
ethics

How to Cite

Sirris, S. (2017). Å arbeide med verdier i kirken: Etisk refleksjonsveiledning og verdibevissthet i religiøse organisasjoner. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 4. https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.28

Abstract

The aim of the article is to investigate how the use of supervision in ethical reflection can facilitate value-consciousness in religious organizations. In turn, this contributes to our knowledge about the role of values and purpose in such contexts. This conceptual article presupposes that all types of lead- ership and organizations are value-based since values are inherent in actions and interaction. Neutral zones void of values do not exist, which challenges organizations and leaders to attend to the question of which values influence and characterize them and their work, and be conscious about such dynam- ics. The author discusses how managerial efforts on explicating the coherence of acclaimed identity (values-for-practice) and realized behaviour (values-in-practice) is required due to developments inter- nal of religious organizations as well as a response to wider societal and cultural changes. The central concept in this article is value-consciousness applied through a practice perspective on religious or- ganizations. The article presents a model of supervision in ethical reflection and discusses its rele- vance in a church context. The author substantiate this as a concrete tool for explicating values in con- gregations and in the practice of church employees and leaders.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.28
PDF

References

Anheier, H. K. (2000). Managing non-profit organizations: Towards a new approach. London: Civil Society Working Paper 1.

Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organizational learning: A theory of action approach. Reading, MA: Addision Wesley.

Askeland, H. (2001). Lokalkirke i endring. Norsk Teologisk Tidsskrift(3), 168–180. Bang, H. (2011). Organisasjonskultur (4. utg.). Oslo: Universitetsforl.

Berger, J. (2003). Religious nongovernmental organizations: An exploratory analysis.

VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 14(1), 15–39.

Billis, D. (2010). Hybrid organizations and the third sector : challenges for practice, theory and policy. N.Y: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-230-36439-4

Bispemøtet. (2014). Nasjonale retningslinjer for arbeidsveiledning (ABV) i Den norske kirke. I: D. n. kirke (red.). Oslo.

Carless, S. A. (2005). Person–job fit versus person–organization fit as predictors of organizational attraction and job acceptance intentions: A longitudinal study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(3), 411–429. DOI: https://doi.org/10.1348/096317905X25995

DiMaggio, P., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Collective rationality and institutional isomorphism in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160. DOI: https://doi.org/10.2307/2095101

Eide, T., & Aadland, E. (2008). Etikkhåndboka: for kommunenes helse-og omsorgstjenester. Kommuneforlaget.

Halvorsen, C. H. (2017). Verdier på veggen, i veggene eller i veien? En kvalitativ studie av

verdiers betydning i rekruttering og onboarding i ideelle, humanitære organisasjoner.

VID vitenskapelige høgskole, Oslo.

Hansson, P. (1990). Styrning och kultur: en studie om förändringsbetingelser i kyrklig

församlingsverksamhet. Acta Universitatis Upsaliensis.

Hardeberg, B. (2012). Arbeidsveiledning (ABV) i Den norske kirke 1988–2011. (Master),

Universitetet i Oslo, Oslo.

Harris, M. (1995). The organization of religious congregations: Tackling the issues. Nonprofit DOI: https://doi.org/10.1002/nml.4130050305

management and leadership, 5(3), 261–274.

Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke : bidrag til ekklesiologien (Vol. nr. 19). Trondheim:

Tapir akademisk forl.

Henriksen, J.-O. (2016). Everyday Religion as Orientation and Transformation: A Challenge to Theology. Nordic Journal of Religion and Society, 29(01), 36–51. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1890-7008-2016-01-03

Henriksen, J.-O., & Vetlesen, A. J. (2006). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker (3. utg. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Jeavons, T. H. (1994). When the bottom line is faithfulness: Management of Christian service organizations: Indiana University Press.

Kirkhaug, R. (2013). Verdibasert ledelse : betingelser for utøvelse av moderne lederskap. Oslo: Universitetsforl.

Lillemoen, L., & Pedersen, R. (2013). Ethical challenges and how to develop ethics support in primary health care. Nursing Ethics, 20(1), 96–108. DOI: https://doi.org/10.1177/0969733012452687

Molewijk, A., Abma, T., Stolper, M., & Widdershoven, G. (2008). Teaching ethics in the clinic. The theory and practice of moral case deliberation. Journal of Medical Ethics, 34(2), 120–124. DOI: https://doi.org/10.1136/jme.2006.018580

Reichelt, S., & Skjerve, J. (2013). The reflecting team model used for clinical group supervision without clients present. Journal of Marital and Family Therapy, 39(2), 244–255. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2012.00298.x

Repstad, P. (2012). Mellom Karisma og Kontor. Pinseledere i det morderne Norge. I C.A. Døving & B. Torbjørnsrud (red.), Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn (pp. 110–128). Oslo: Universitetsforlaget.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.

Ruyter, K., Førde, R., & Solbakk, J. (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk Oslo: Gyldendal. Schibbye, A.-L. L. (1996). Anerkjennelse: En terapeutisk intervensjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33(6), 530–537.

Schön, D. A. (1991). The reflective practitioner : how professionals think in action. Aldershot: Avebury.

Sider, R. J., & Unruh, H. R. (2004). Typology of religious characteristics of social service and

educational organizations and programs. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,

(1), 109–134.

Sirris, S. (2015). Fra selvbestemmelse til selvledelse. Menighetsutvikling som en målrettet og

verdibevisst arbeid. Tidsskrift for praktisk teologi, 2, 2015.

Skau, G. M. (2012). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker:

Cappelen Damm Akademisk.

Skjevesland, O. (1998). Morgendagens menighet : ledelse og livsform. Oslo: Verbum. Svare, H. (2008). Den gode samtalen : kunsten å skape dialog. Oslo: Pax.

Taylor, C. (2007). A secular age. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University

Press.

Teslo, A. L. (2006). Mangfold i faglig veiledning : for helse og sosialarbeidere (2. utg.). Oslo: Universitetsforl.

Thidevall, S. (2005). Folkkyrkans tid: församlingsinstruktionerna berättar. Ordbruket i samarbete med Stockholms stift och Sensus studieförbund.

Thorning, M. (1995). Magt – i sygepleiefaglig vejledning. Klinisk Sygepleje, 6, 275–282. Tveiten, S. (2013). Veiledning : mer enn ord (4. utg.). Bergen: Fagbokforl.

Tønnessen, S., Lillemoen, L., & Gjerberg, E. (2016). Refleksjonsgrupper i etikk:«Pusterom» eller læringsarena? Etikk i praksis-Nordic Journal of Applied Ethics, 10(1), 75–90. DOI: https://doi.org/10.5324/eip.v10i1.1844

Vråle, G. B. (2015). Veiledning når det røyner på. Oslo: Gyldendal akademisk.

Wæraas, A. (2010). Communicating identity: The use of core value statements in regulative institutions. Administration & Society, 42(5), 526–549. DOI: https://doi.org/10.1177/0095399710377435

Aadland, E. (2009). Kan institusjoner elske? : samtidsessayer om diakonale virksomheter. Oslo: Akribe.

Aadland, E., & Askeland, H. (2017). Verdibevisst ledelse. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Aadland, E., & Skjørshammer, M. (2011). From God to good? Faith-based institutions in the

secular society. Journal of Management, Spirituality & Religion, 9 (1), 1–19.

Aasen, H. S., Gloppen, S., Magnussen, A.-M., & Nilssen, E. (2014). Juridification and social

citizenship in the welfare state. Cheltenham: Edward Elgar.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Stephen Sirris