Utfordringar for prestar og undervisningsmedarbeidarar i dåpsarbeidet i Den norske kyrkja
PDF

Keywords

local congregation
baptism
catechist
pastor
folk church
religious community

How to Cite

Austnaberg, H. (2018). Utfordringar for prestar og undervisningsmedarbeidarar i dåpsarbeidet i Den norske kyrkja. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 5. https://doi.org/10.53311/sjlt.v5.31

Abstract

Challenges for pastors and catechists related to baptism in the Church of Norway

The purpose of the article is to explore the different emphases among leaders in dioceses and pastors/catechists in local congregations concerning challenges related to baptism in the Church of Norway. Findings in annual reports from two dioceses are compared with an empirical material consisting mainly of interviews with pastors and catechists in six congregations in these two dioceses. The selected congregations are urban and countryside, large and small, and a characteristic of parts of the context of these two dioceses is a strong low church or prayer house tradition. The article gives an empirical contribution by describing and exploring how different challenges come to the fore at the diocesan level and in the practical baptismal work in congregations. The main finding is that while the decreasing number of baptisms in the Church of Norway and how to deal with this is the focus in the annual reports from the dioceses, this theme is almost totally absent among pastors and catechists. Relational aspects, how to deal with the parents’ lack of follow-up after baptism, and the desire of being open to all church members irrespective of their engagement in church activities are among the main concerns at the local congregational level. In a concluding reflection, the concepts of the church as a folk church and as a religious community serve as a theoretical perspective to enlighten the tension between diocesan and local congregational level, but also tensions among the respondents. The tensions seem to stem both from contextual and personal factors.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v5.31
PDF

References

Aldén, M., & Lundberg, J. G. (2014). Skapelsen som evangeliets förståelseshorisont. En ecklesiologisk erinran. Svensk Teologisk Kvartalskrift (3), 122-132.

Brown, S. A. (2012). Hermeneutical Theory. I B. J. Miller-McLemore (red.), The Wiley- Blackwell companion to practical theology (pp. 112-122). Malden, Mass.: Wiley- Blackwell. DOI: https://doi.org/10.1002/9781444345742.ch10

Graff-Kallevåg, K. (2015). The triune God and baptism: an analysis and discussion of the relationship between the Trinity and baptism in the theology of Robert W. Jenson and Catherine M. LaCugna. Det teologiske menighetsfakultet, Oslo.

Hagman, P. (2014). Tydlighet och öppenhet. Eller, varför de lutherska folkkyrkorna i Norden behöver en kombination av katolsk og anabaptistisk teologi för att möta framtiden. Svensk Teologisk Kvartalskrift (3), 102-110.

Hammar, A. K. (2009). Skapelsens mysterium, skapelsens sakrament: dopteologi i mötet mellan tradition och situation. (22), Uppsala Universitet, Uppsala.

Hegstad, H. (2008). Teologien i reformen. I O. Hauglin, H. Lorentzen, & S. D. Mogstad (red.), Kunnskap, opplevelse og tilhørighet: evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform (pp. 73-91). Bergen: Fagbokforlaget.

Hegstad, H. (2012). Menighetsutvikling i folkekirken. Grunnlag og formål. I E. Birkedal, H. Hegstad, & T. S. Lannem (red.), Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter (pp. 9-23). Oslo: Iko-forlaget.

Hegstad, H. (2017). Dåpen som hendelse og prosess. Teologisk Tidsskrift (3). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2017-03-02

Hegstad, H., Aagedal, O., & Selbekk, A. S. (2008). Når tro skal læres: sju fortellinger om lokal trosopplæring. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Høeg, I. M. (2008). "Velkommen til oss": ritualisering av livets begynnelse. (PhD), Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen.

Høeg, I. M. (2011). Kjønn og folkelig dåpsteologi. Din: tidsskrift for religion og kultur (1), 65-78.

Høeg, I. M., & Gresaker, A. K. (2015). Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet: nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme (Vol. 2015:2). Oslo: KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Johnsen, J. P. (2015). Gud vil ha folk! Folkekirke og trossamfunn i fremtidens norske kirke. I S. Dietrich, H. Elstad, B. Fagerli, & V. L. Hånes (red.), Folkekirke nå (pp. 12-20). Oslo: Verbum akademisk.

Moe, I. K. (2016). Jeg - skapt i Guds bilde og synder : en analyse og drøfting av menneskesynet i den norske kirkes dåpsliturgi. (Master thesis), Det teologiske menighetsfakultet, Oslo.

Norheim, B. E. H. (2012). Det som skjer i dåpen og det som skjer etter dåpen – Menneskesynet i dåpsliturgien (2011) og Plan for trusopplæring (2010) for Den norske kyrkja. Teologisk Tidsskrift, 1 (04), 358-376. DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN1893-0271-2012-04-03

Nærheim, S. J. (2018, 0404). [Dåpsfokus frå bispedømmekontoret].

Pedersen, C. B. (2018, 0304). [Dåpsfokus frå bispedømmekontoret].

Rafoss, T. W. (2016). Et religiøst landskap i endring: oppslutning om dåp på Østre Romerike (Vol. 2016:2). Oslo: KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Reimers, E. (1995). Dopet som kult och kultur: bilder av dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer. (132 Doctoral thesis), Verbum, Stockholm.

Salthe, A. (2012). Glipper det for folkekirken? En undersøkelse av oppslutningen om dåp og konfirmasjon i tre menigheter i Den norske kirke sammenholdt med levekår og sosiale forhold. (Master i praktisk teologi), Misjonshøgskolen, Stavanger.

Søvik, A. O. (2017, 31. mars). Hvorfor døpe spedbarn? Vårt Land, s. 24.

Tinderholt, S. (2013). Dåp i dag: foreldres motivasjon og opplevelse av å bringe barn til dåp - en kvalitativ empirisk undersøkelse. (Master), Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo.

Valen-Sendstad, J. (2013). Er dåp en forutsetning for å delta i nattverden? En systematisk teologisk drøftelse av sammenhengen mellom dåp og nattverd. (Master in theology), Det teologiske menighetsfakultet, Oslo.

Vikre, M. S. T. (2017). Et bidrag til en fadderteologi. (Master thesis), Det teologiske menighetsfakultet, Oslo.

Årsrapport 2016. (2016). Bergen bispedømme, Bergen.

Årsrapport 2016. (2016). Stavanger bispedømme, Stavanger.

Årsrapport 2017. (2017). Bergen bispedømme, Bergen.

Årsrapport 2017. (2017). Stavanger bispedømme, Stavanger

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Hans Austnaberg