Marionetter eller dirigenter?
PDF

Keywords

strategy work

How to Cite

Sirris, S. (2018). Marionetter eller dirigenter? Strategiarbeid, utvikling og ledelse i og av religiøse organisasjoner. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 5. https://doi.org/10.53311/sjlt.v5.34

Abstract

Puppets or Commanders? Strategy work, development and leadership in and of religious organizations

The purpose of this article is to enhance our knowledge of how congregational leaders understand and perform strategy in their work. By comparing findings from interviews with priests, churchwardens, and leaders of parish councils within the Evangelical-Lutheran Church of Norway, this study explores their strategic agency through the illustrative case of a church development program. Role characteristics, responsibilities and cooperation are analysed. The article contributes empirically by clarifying how spiritual and administrative congregational leaders relate to the concept strategy work and elucidates its conditions in a folk-church context. Priests and churchwardens display a somewhat different conceptualization of strategy work. The former category places it within an institutional-cultural organizational perspective emphasising values and processes, whereas the latter understands it as rational-instrumental underlining goals and products. Parish council leaders hold a middle stance. The theoretical interest of this study is how these coexisting perspectives may both supplement each other and compete. The article discusses how and why strategy work is demanding in folk-church parishes characterized by complex structures favouring an internal rather than external orientation. Strategy work presupposes agency and close interaction between congregational leaders.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v5.34
PDF

References

Adizes, I. (1995). Lederens fallgruver og hvordan man unngår dem (5. oppl.). Stabekk: Vett & Viten.

Ansoff, H.I. & McDonnell, E.J. (1990). Implanting strategic management. New York: Prentice Hall.

Askeland, H. (1998). Ledere og lederroller: Om ledelse og lederroller i den lokale kirke (Kifo Rapport nr. 7). Trondheim: Tapir.

Askeland, H. (2012). Menighet som organisasjon og trossamfunn: Organisasjonsteoretiske grunnperspektiver og forståelse av menighet i endring. I E. Birkedal, H. Hegstad & T.S. Lannem (red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 115-136). Oslo: IKO-forlaget.

Askeland, H. (2016). Ledelse og lederes rolle i Den norske kirke: Lederrolleundersøkelsen 2016 i et tyveårsperspektiv. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(2), 5-19.

Battilana, J. & D'Aunno, T. (2009). Institutional work and the paradox of embedded agency. I T. Lawrence, R. Suddaby & B. Leca (red.), Institutional work: Actors and agency in institutional studies of organizations (s. 31-58). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511596605.002

Beckford, J.A. (1975). Religious organization: A trend report and bibliography (Current sociology 21). Haag: Mouton. DOI: https://doi.org/10.1515/9783112313602

Billis, D. (2010). Hybrid organizations and the third sector: Challenges for practice, theory and policy. New York: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-230-36439-4

Birkedal, E., Hegstad, H. & Lannem, T.S. (2012). Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (Prismet bok nr. 5). Oslo: IKO-forlaget.

Birkedal, E. & Sirris, S. (2018). "Så lenge vi er med i utviklingsprosjekt skjer det noe!": Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (3), 213-237.

Bispemøtet. (2002). Lokalt pastoralt tilsyn: Innstilling fra et utvalg nedsatt av Bispemøtet. Oslo: Bispemøtet.

Busch, T., Valstad, S.J., Vanebo, J.O. & Johnsen, E. (2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

Cameron, K.S. & Quinn, R.E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. San Fransisco: John Wiley & Sons.

Cormode, D.S. (2013). Making spiritual sense: Christian leaders as spiritual interpreters. Eugene, OR: Wipf and Stock.

Døving, E., Elstad, B. & Storvik, A.E. (2016). Profesjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Fretheim, K. (2014). Ansatte og frivillige: Endringer i Den norske kirke (Prismet bok nr. 8). Oslo: IKO-forlaget.

Furseth, I. (2015). Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Oslo: Universitetsforlaget.

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 105-112. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Harris, M. (1998). A special case of voluntary associations? Towards a theory of congregational organization. British Journal of Sociology, 49(4), 602-618. DOI: https://doi.org/10.2307/591291

Hegstad, H. (2012). Menighetsutvikling i folkekirken: Grunnlag og formål. I E. Birkedal, H. Hegstad & T.S. Lannem (red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 9-23). Oslo: IKO-forlaget.

Hougsnæs, M.H. & Huse, M. (2010). KAs lederundersøkelse 2010: En kartlegging av kirkevergers jobbsituasjon og lederutfordringer. Hentet fra Oslo: KA Kirkens arbeidsgiverog interesseorganisasjon.

Jarzabkowski, P., Balogun, J. & Seidl, D. (2007). Strategizing: The challenges of a practice perspective. Human Relations, 60(1), 5-27. DOI: https://doi.org/10.1177/0018726707075703

Jarzabkowski, P. & Spee, A.P. (2009). Strategy‐as‐practice: A review and future directions for the field. International Journal of Management Reviews, 11(1), 69-95. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00250.x

Kirkhaug, R. (2013). Verdibasert ledelse: Betingelser for utøvelse av moderne lederskap. Oslo: Universitetsforlaget.

Knudsen, H., Flåten, B.-T., Falkenberg, J., Holbek, J., Johnsen, Å. & Stensaker, I. (2015). Strategisk ledelse. Oslo: Cappelen.

Krogh, A.H. (2010). Det som ikke skjer lokalt, skjer ikke: Om ledelse og lederroller på lokalplanet i Den norske kirke (masteravhandling). Diakonhjemmet Høgskole.

Køhn, R. & Kirkerådet. (1987). Kirkens embete & råd: Hvem skal bestemme hva - og hvorfor? Utredning fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kirkerådet. Oslo: Kirkerådet.

Lai, L. (2013). Strategisk kompetanseledelse (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Mintzberg, H. (1987). The strategy concept I: Five Ps for strategy. California Management Review, 30(1), 11-24. DOI: https://doi.org/10.2307/41165263

Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2009). Strategy safari: The complete guide through the wilds of strategic management (2. utg.). Harlow: FT/Prentice Hall. 24

Mintzberg, H., Ghoshal, S., Lampel, J. & Quinn, J.B. (2003). The strategy process: Concepts, contexts, cases. New York: Pearson education.

Nødland, S., Lindøe, P., Holmen, A. & Blomgren, A. (2014). Samstyring i ubalanse: Evaluering av den lokale kirkes ordning. Hentet fra Stavanger: IRIS.

Pettersson, P. (2000). Kvalitet i livslånga tjänsterelationer: Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv. Stockholm: Verbum.

Røyneberg, E.E. (2008). Presten som strategisk leder: En drøftelse av presten som strategisk leder i den lokale menighet i den norske kirke (spesialavhandling cand.theol.). Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo.

Råmunddal, L. (2011). Konsept og endring: En studie av hvordan lokale ekklesiologier formes. Trondheim: Tapir Akademisk.

Råmunddal, L. (2014). Is church development 'natural'? Ecclesiology, 10(3), 313-336. DOI: https://doi.org/10.1163/17455316-01001022

Råmunddal, L. & da Silva, A.B. (2016). Teologisk normativitet og menighetsutvikling: Om den teologiske normativitetens betydning for menighetsutviklende tenkning og praksis. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3, 1-21. DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.14

Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder: En modell for sokneprestenes lederskap i folkekirken. Tidsskrift for praktisk teologi, 26(1), 17-28.

Sirris, S. (2014). Hva særpreger sokneprestens ledelsesforståelse? Sokneprestens lederroller mellom styring og ledelse (What specifically characterizes the understanding of leadership among senior pastors? The pastor's leadership roles between management and leadership). Tidsskrift for praktisk teologi, 31(1), 52-66.

Sirris, S. (2015). Fra selvbestemmelse til selvledelse: Menighetsutvikling som en målrettet og verdibevisst arbeid. Tidsskrift for praktisk teologi, 32(2), 34-47.

Sirris, S. (2016). Arbeidsdager mellom profesjon, ledelse og organisasjon: Soknepresters tidsbruk og aktivitetsmønstre. Teologisk Tidsskrift, 4(1), 60-88. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2016-01-05

Sirris, S. (2017). Å arbeide med verdier i kirken: Etisk refleksjonsveiledning og verdibevissthet i religiøse organisasjoner. Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 4, 1-22. DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.28

Sirris, S. (2018). Generalistledelse fremfor fagledelse i Den norske kirke? Teologisk Tidsskrift, 7(1), 25-45. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-01-03 DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2018-01-03

Torry, M. (2017). Managing God's business: Religious and faith-based organizations and their management. Abingdon: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315249940

Wagner, C.P. (2010). Strategies for church growth: Tools for effective mission and evangelism. Eugene, OR: Wipf and Stock.

Westly, I. (2011). Ledelse i folkekirken: Perspektiver på ledelse og fremtidig organisering av Den norske kirke (Den norske kirkes presteforenings studiebibliotek 49). Oslo: Den norske kirkes presteforening.

Yukl, G.A. (2013). Leadership in organizations (8., «global» utg.). Harlow: Pearson

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Stephen Sirris