Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap
PDF

Keywords

unga präster
präster
kön
kyrka
Svenska kyrkan
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

How to Cite

Hagman, P., & Kejonen, E. (2019). Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap: En teologisk studie av unga prästers uppfattningar i Finland och Sverige. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.37

Abstract

Gender, Church, and Leadership: A Theological Study of Young Priests in Finland and Sweden

This article explores how gender, views of pastoral work and views of ecclesiology interact among young priests in the Church of Sweden and the Evangelical Lutheran Church of Finland. Using a survey we develop a model used to discern if the young priests emphasize leadership or serving in their pastoral work. We then compare this model with their views on e.g. sex, gender and the Church. The article shows that sex has is a significant factor in how one tends to view pastoral work. Men tend to see pastoral work more as leadership, whereas women tend to emphasize serving others. At the same time, another factor – to what degree they are enculturated in church culture and tradition – plays a role in clarifying some patterns in the data. This factor, too, interacts with sex, but in some cases it has more explanatory power than sex. The article sheds light on a polarization in views among priest in both Finland and Sweden.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.37
PDF

References

Arborelius, E. (2009). Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket? Intervjuer med församlingsbor och präster i Stockholmsområdet. Hämtad 29 november 2019 från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-99216

Audas, E (2020). Det heliga äktenskapet. (Diss.). Åbo: Åbo Akademi (under utgivning). Bäckström, A. (1983). Religion som yrke: En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut. Uppsala universitet, Teologiska institutionen.

Bäckström, A. (1986). Trivsel eller otrivsel i prästyrket: En undersökning av nyblivna prästers syn på sin utbildningstid och på sin situation idag. Hämtad 29 november 2019 från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-164191

Bäckström, A. (1992). I Guds tjänst: En profilundersökning av Strängnäs stifts präster 1991. Strängnäs Stift.

Connell, R. W. (2008). Maskuliniteter (2. uppl). Daidalos.

Ferguson, T. W. (2018). Female Leadership and Role Congruity within the Clergy: Communal Leaders Experience No Gender Differences Yet Agentic Women Continue to Suffer Backlash. Sex Roles, 78(5–6), 409–422. DOI: https://doi.org/10.1007/s11199-017-0803-6

Hagman, P. (2018). Om tron: Att söka den djupa verkligheten. Skellefteå: Artos. Hammarström, V., Holm, B., & Thörnblad, A. (2013). Kyrkoherde & kvinna: 25 kvinnor om ledarskap. Varberg: Argument i samarbete med Kyrkans akademikerförbund.

Hermans, C., & Schoeman, W. J. (2015). Survey research in practical theology and congregational studies. Acta Theologica, suppl. 22, 45–63. 16 DOI: https://doi.org/10.4314/actat.v21i1.5S

Herz, M., & Johansson, T. (2011). Maskuliniteter: Kritik, tendenser, trender. Malmö: Liber. Høeg, IM., (1998). Kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. Trondheim: Tapir.

Hössjer Sundman, B. (Red.). (2008). Äntligen stod hon i predikstolen: Historiskt vägval 1958. Stockholm: Verbum.

Ideström, J., & Kaufman, T. S. (Red.). (2018). What Really Matters: Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography. S.l.: Pickwick Publications.

Kallatsa, L., & Kiiski, J. (2019). Vihkiäkö vai ei. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 60. Tammerfors: Kyrkans forskningscentral. Hämtad 29 november 2019 från https://evl.fi/documents/1327140/45386794/Vihki%C3%A4k%C3%B6+vai+ei/0df91547ea1f-7432-2b27-f78524753c29

Lagerroos, J. (2018). Kallad att tjäna: En undersökning om hur kvinnliga präster upplever sitt arbete i Borgå stift (Pro gradu, Åbo Akademi). Hämtad 29 november 2019 från http://www.doria.fi/handle/10024/154712

Niemelä, K. (2004). Uskonko niin kuin opetan?: Seurakuntatyöntekijä uskon ja elämän ristipaineessa. Tammerfors: Kyrkans forskningscentral.

Niemelä, K. (2011). Female Clergy as Agents of Religious Change? Religions, 2(3), 358–371. DOI: https://doi.org/10.3390/rel2030358

Perl, P. (2002). Gender and Mainline Protestant Pastors’ Allocation of Time to Work Tasks. Journal for the Scientific Study of Religion, 41(1), 169–178. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5906.00108

Robbins, M., Francis, L. J., & Kay, D. W. K. (2001). The Personality Characteristics of Methodist Ministers: Feminine Men and Masculine Women? Journal for the Scientific Study of Religion, 40(1), 123–128. DOI: https://doi.org/10.1111/0021-8294.00043

Salomaa, H., & Tuominen, V. (2017). Ihanteet uusiksi. Kahden papin työuran muutos. Hämtad 29 november 2019 från http://sa-kasti.evl.fi/julkaisut.nsf/6F934FF4D4984299C22581290038B828/$FILE/KTK_Ihanteet_uusiksi_verkkojulkaisu_17_05_24.pdf

Salomäki, H. (2010). Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen. Tammerfors: Kyrkans forskningscentral.

Seppälä, O. (2018, 11). Kirje piispoille: Kirkolliskokouksen 28 edustajaa vaatii naispappeuden vastustajille lisää elintilaa. Hämtad 15 augusti 2019, från Kotimaa24 website: https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kirje-piispoille-kirkolliskokouksen-28-edustajaa-vaatii-naispappeuden-vastustajille-lisaa-elintilaa/

Sundback, S. (2001). Kvinnoprästfrågan i Finland—En intern kyrklig sak? Kyrkohistorisk årsskrift, 101(1), 109–118.

Tervo-Niemelä, K. (2018). Kutsumuksen imu ja työn todellisuus. Pappien, teologien ja kanttoreiden suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Kirkon akateemisten jäsentutkimuksessa 2018. Hämtad 29 november 2019 från https://evl.fi/documents/1327140/40900428/Ktk+-+Kutsumuksen+imu+ja+ty%C3%B6n+todellisuus/508cc23e-d76d-9619-f930-c54bb9b90502

Ward, P. (2012). Perspectives on ecclesiology and ethnography. Grand Rapids, Michigan ; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company.

Wigg-Stevenson, N. (2014). Ethnographic Theology—An Inquiry into the Production of Theological Knowledge. New York: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137387752

Wignall, R. (2016). ‘A man after God’s own heart’: Charisma, masculinity and leadership at a charismatic Church in Brighton and Hove, UK. Religion, 46(3), 389–411. DOI: https://doi.org/10.1080/0048721X.2016.1169452

Willander, E., & Blåder, N. (2016). Svenska kyrkan och dess prästers tro. Svensk teologisk kvartalstidskrift, 92(2), 50–64.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2019 Patrik Hagman, Eetu Kejonen