Teologi for endring?
PDF

Keywords

Endring
endringens uunngåelighet og nødvendighet
endringskompetanse
helhetlig ekklesiologi
strategi
ekklesiologi

How to Cite

Råmunddal, L., & Salvesen, R. (2019). Teologi for endring? Endring i menigheter i et helhetlig ekklesiologisk perspektiv. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.41

Abstract

A Theology for Change? Change in Churches in a Holistic Ecclesiological Perspective

The question we have been seeking to answer in this article is why it is so important to have -not just an organizational justification for change in congregations, but also a theological one – or more precisely an ecclesiological one. We argue for what we have named a holistic ecclesiological understanding of change where we specifically discuss the relationship between the normative and non-normative factors’ impact on church development and change. Our focus is not on the level of church denominations, but on the local congregational level. Change in churches must always be adapted to the specific ecclesiastical and local context in which it is performed, but at the same time there will always be some fundamental and more principled questions of ecclesiological nature that one should think through – no matter how the ecclesiastical and local context looks like. The focus of the article is therefore how a holistic ecclesiological perspective influences both how one thinks about change and the implementation in congregations.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.41
PDF

References

Askeland, H. (2003). Kirken i samfunnet – samfunnet i kirken. Organisasjons-sosiologiske perspektiver på menighetsutvikling og endring. I: Halvårstidsskrift for praktisk teologi (1), 56–66.

Barbosa da Silva, A. og Råmunddal, L. (2019). Sannhet, relativisme og menighetsutvikling. En drøfting av teologiens erkjennelsesteoretiske fundament i møte med samtidskulturens relativisme – med spesielt tanke på kirkens misjonale oppdrag. I: Bygge kirke. Bidrag til en teologi for menighetsutvikling. (Kommende publikasjon 2020).

Birkeland, K. (2012). Herfra og videre. I hvilke områder av menighetens liv finnes det drivkrefter som kan påvirke en menighetsutviklende prosess i Grimstad Misjonsmenighet? Masteravhandling, Ansgar Teologiske Høgskole.

Brunvoll, A. (1989). Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Oslo: Lunde forlag. Carroll, J.W. (2000). Mainline to the Future. Congregations for the 21st Century. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press.

Dunn, J.D.G. (1977/2006). Unity and Diversity in the New Testament. An Inquiry into the Character of Earliest Christianity. London: SCM Press (Third Edition).

Fjeld, B.Ø. (2016). Kulturrelevans og menighetsutvikling, En analyse av spenningen mellom Kristus og kultur, og betydningen av kulturrelevans for menighetsutvikling. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology 3 (2016). DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.15

Jacobsen, D.I. (2004). Organisasjonsendringer og endringsledelse. Kristiansand: Fagbokforlaget.

Jenssen, J.I. (2016). Hvordan bør menigheter arbeide med endring? En drøfting av relevansen av organisasjonsteoretiske perspektiver for endringstiltak i menigheter. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 3 (2016). DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.16

Jenssen, J.I. (2019). How Can Strategic Leadership be Applied to the Development of the Local Church? A Discussion of Content and Process. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology 6 (2019). DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.42

Guder, D.L. (red.) (1998). Missional Church. A Vision for the Sending of the Church in North America. Grand Rapids, Michigan/Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company.

Henriksen, J.O. (1994). Guds virkelighet. Kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. Küng, H. (1995). Christianity: Essence, History, Future. New York.: Continuum.

McGrath, A.E. (1998). Historical theology. An introduction to the history of Christian Thought. Oxford: Blackwell Publishers.

Mettinger T.N.D. (1988). In search of God. The meaning and Message of the everlasting names. Philadelphia: Fortress Press.

Nelson, A. & Appel, G. (2000). How to Change Your Church (without killing it). Nashville, Tennessee: W Publishing Group.

Råmunddal, L. (2011). Konsept og endring: En studie av hvordan lokale ekklesiologier formes. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag/KIFO Perspektiv/Church Research Perspectives nr. 22.

Råmunddal, L. (2013). Menighetsutvikling og spiritualitet. Om utvikling av menighetsspiritualitet i lys av Urban Holms’ spiritualitetstypologi og Miroslav Volfs ekklesiologi. I: H.M.T. Schuff, R. Salvesen og H. Hagelia (red.): Forankring og fornyelse. Festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Kristiansand: Portal Forlag.

Råmunddal, L. (2015). Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2/2015. DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v2.5

Råmunddal, L. (2016). Teologisk normativitet og menighetsutvikling. Om den teologiske normativitetens betydning for menighetsutviklende tenkning og praksis.. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology, nr. 3/2016. DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.14

Råmunddal, L. (2017). Konfesjonelle tradisjoner – problem eller mulighet? Om konfesjonelle tradisjoners betydning for menighetsutvikling. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 4/2017. DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.22

Sandnes, K.O. (1996). I tidens fylde. En innføring i Paulus’ teologi. Oslo: Luther Forlag. Sandnes, K.O. (1988). "- et liv som vinner respekt"; et sentralt perspektiv på 1 Tim 2:11–15. I: Tidsskrift for teologi og kirke 59(2), 97-108.

Schwarz, H. (2000). Eschatology. Grand Rapids, MI: Wm.B.Eerdmans Co.

Sirris, S. (2018). Marionetter eller dirigenter? Strategiarbeid, utvikling og ledelse i og av religiøse organisasjoner. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 5/2018. DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v5.34

Skarsune,O. (2018). Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Oslo: Luther forlag.

Warren, R. (1995). Purpose-Driven Church: Growth Without Compromising Your Message and Mission. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2019 Lars Råmunddal, Reidar Salvesen