Ånden og kirken
PDF

Keywords

the Holy Spirit
the life of the church
ecclesiology
pneumatology
Martin Luther
Regin Prenter

How to Cite

Hegstad, H. (2014). Ånden og kirken: Lutherske og økumeniske refleksjoner med utgangspunkt i Regin Prenters "Spiritus Creator". Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 1. https://doi.org/10.53311/2014.1.1

Abstract

The Spirit and the Church

In what way is the Holy Spirit present in the life of the church? Questions of ecclesiology and pneumatology have traditionally divided denominations. Today these questions are at the centre of renewed ecumenical rapprochement. This article presents the contribution of the classic study on Martin Luther’s pneumatology,Spiritus Creator (1946), by the Danish theologian Regin Prenter (1907–1990). One basic insight in Prenter’s interpretation of Luther is the Spirit’s role of conveying the real presence of Christ in the life of the believer. This also means that the Spirit conveys the experience of Christ. As a Lutheran, Prenter underlines the role of word and sacrament as the tool of transmitting the Spirit. This does not mean that the Spirit is limited to word and sacrament, as an institutionally oriented reading of the Augsburg Confession may advocate. A pneumatologically oriented ecclesiology inspired by Prenter’s reading of Luther may open new possibilities for a “re-ceptive ecumenism”, including insights from Pentecostal and Charismatic theology in a Lutheran context.

https://doi.org/10.53311/2014.1.1
PDF

References

Baptism, Eucharist and Ministry. (1982). Faith and Order paper 111. Geneva: World Council of Churches.

Braaten, C.E. & Jenson, R.W. (Red.). (1998). Union with Christ: The new Finnish interpretation of Luther. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.

Gudstjeneste for Den norske kirke. (2011). Stavanger: Eide forlag.

Healing Memories: Reconciling in Christ: Report of the Lutheran-Mennonite International Study Commission. (2010). Geneva and Strasbourg: The Lutheran World Federation and The Mennonite World Conference.

Hegstad, H. (1993). Transcendens og inkarnasjon: Troserkjennelsens problem i Leiv Aalens teologi. Oslo: Solum forlag.

Hegstad, H. (2004). Misjonerende folkekirke: Selvmotsigelse eller mulighet? Norsk tidsskrift for misjon 58, s. 213-224.

Hegstad, H. (2010). Fra konfesjonalisme til differensiert konsensus: Refleksjoner om luthersk teologi i en økumenisk kontekst. I L. Østnor et al. (Red.), Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv: Festskrift til Kjell Olav Sannes (s. 199–209). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Hegstad, H. (2011). Evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst. I T.S. Dokka et al. (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 11–27). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Jensen, O.J. (1987). Kristi person: Til betydningen av læren om Kristi person i Martin Luthers teologi 1520–1546. Oslo: Universitetet i Oslo.

Joint Declaration on the Doctrine of Justification. (2000). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.

Kärkkäinen, V.-M. (2002). An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical & Global Perspectives. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press.

Macchia, F.D. (2010). Justified in the Spirit: Creation, Redemption, and the Triune God. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.

Murray, P.D. (red.) (2008). Receptive Ecumenism and the Call to Catholic Learning: Exploring a Way for Contemporary Ecumenism. Oxford: Oxford University Press.

Mæland, J.O. (red.) (1985). Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter. Oslo: Lunde Forlag.

Njå, Å. (2008). Regin Prenter. I S.J. Kristiansen & S. Rise (Red.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (s. 147–160). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Pannenberg, W. (1965). Offenbarung als Geschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Prenter, R. (1946). Spiritus Creator: Studier i Luthers theologi. København: Samlerens forlag.

Prenter, R. (1982a). Den Hellige Ånds gjerning i kirken. I L. Østnor (Red.), Jeg tror på Den Hellige Ånd: Vår lutherske kirke i møte med den karismatiske utfordring (s. 16–29). Oslo: Land og Kirke / Gyldendal.

Prenter, R. (1982b). Taler Gud direkte i dag? Profeti – åpenbaring – kall – ledelse. I L. Østnor (Red.), Jeg tror på Den Hellige Ånd: Vår lutherske kirke i møte med den karismatiske utfordring (s. 121–135). Oslo: Land og Kirke / Gyldendal.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2014 Harald Hegstad