Om å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk
PDF

Keywords

Leadership
Spirituality
Ethics
Liturgical leadership

How to Cite

Tangen, K. I. (2014). Om å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 1. https://doi.org/10.53311/2014.1.6

Abstract

Conceptualising Leadership – with Regard to Spirituality and Ethics

This article argues that leadership has four basic dimensions. It begins as a critical engagement with Gary Yukl and Henry Mintzberg’s theoretical models of leadership. Yukl argues that it is possible to identify three metacategories in leadership research. This article basically agrees that a) task-oriented behaviour, b) relationsoriented behaviour, and c) visionary (information-based) change are essential dimensions of leadership. Nevertheless, both Yukl’s and Mintzberg’s models lack a robust ethical vision beyond organisational efficiency. Moreover, these models also overlook a possible fourth dimension of leadership, that of spirituality or liturgical leadership. Liturgical leadership may include prayer and worship, facilitation of Christian practices or sacraments and spiritual discernment. It may also serve as the integrating discipline that shapes change-, relations- and task-orientated leadership into a unified whole.

https://doi.org/10.53311/2014.1.6
PDF

References

Askeland, Harald. (1998). Ledere og lederroller: Om ledelse og lederroller i den lokale kirke. Trondheim: Tapir.

Banks, Robert & Bernice M. Ledbetter. (2004). Reviewing Leadership: A Christian Evaluation of Current Approaches. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic.

Bass, Bernard & Paul Steidlmaier. (1999). Ethics, haracter, and authentic transformational leadership behavior. Leadership Quarterly 10, s. 181–218.

Bekker, Corne. (2007). Sharing the Incarnation: Towards a Model of Mimetic Christological Leadership. Virginia Beach, Va.: Regent University.

Bråten, Stein. (1981). Modeller av menneske og samfunn: Bro mellom teori og erfaring fra sosiologi og sosialpsykologi. Foreløpig utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Bråten, Stein. (2004). Kommunikasjon og samspill: Fra fødsel til alderdom. Oslo: Universitetsforlaget.

Burns, James MacGregor. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.

Chan, Simon. (2006). Liturgical Theology: The Church as Worshiping Community. Downers Grove: IVP Academic.

Fløistad, Guttorm. (2002). Verdibasert ledelse: Kultur, etikk og kommunikasjon. I A. Skogstad & S.

Einarsen (Red.), Ledelse på godt og vondt (s. 401-422). Bergen: Fagbokforlaget.

Fogh Kirkeby, Ole. (2010). Ledelsesfilosofi: Et radikalt normativt perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Kittel, Gerhard, Gerhard Friedrich og Geoffrey W. Bromily. (1985). Theological dictionary of the New Testament. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.

Land, Steven. (2010). Pentecostal Spirituality: A Passion for the Kingdom. Cleveland, Tenn.: CPT Press.

MacIntyre, Alasdair. (1987). After Virtue: A Study in Moral Theory. 2nd Edition. London: Duckworth.

Mintzberg, Henry. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row. Mintzberg, Henry. (2013). Managing (Financial Times Series). Harlow: Prentice Hall.

Nouwen, Henri J.M. & John S. Mogabgab. (2011). A Spirituality of Fundraising. Nashville, Tenn.: Upper Room Books.

Porpora, Douglas V. (2001). Landscapes of the Soul: The Loss of Moral Meaning in American Life. New York: Oxford University Press.

Sandtorp, Bente. (2011). Hvordan utføres pastoryrket i baptistmenigheter? Masteravhandling. Oslo: Diakonhjemmet høyskole.

Schmemann, Alexander. (2012). Worship in a Secular Age. I W.T. Cavanaugh, J.W. Bailey & C. Hovey (Red.), An Eerdmans Reader in Contemporary Political Theology. Grand Rapids, Mich: Eerdmans.

Senge, Peter M. (2006). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. New York: Crown Business.

Shults, F. LeRon & Steven J. Sandage. (2006). Transforming Spirituality: Integrating Theology and Psychology. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic.

Skjervheim, Hans. (1996). Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Tanum-Norli.

Smith, James K.A. (2009). Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation.

Grand Rapids, Mich.: Baker Academic.

Sørhaug, Tian. (1998). Om ledelse: Makt og tillit i moderne organisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Tangen, Karl Inge. (2012). Ecclesial Identification Beyond Late Modern Individualism?: A Case Study of Life Strategies in Growing Late Modern Churches. Leiden: Brill.

Yukl, Gary, Angela Gordon & Tom Taber. (2002). A Hierarchical Taxonomy of Leadership Behavior: Integrating a Half Century of Behavior Research. Journal of Leadership & Organizational Studies 9(1), s. 15–32.

Yukl, Gary A. (2012). Leadership in Organizations. 8. utg. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. Yukl, Gary & Richard Lepsinger. (2004). Flexible Leadership: Creating Value by Balancing Multiple Challenges and Choices. San Fransisco, Calif.: Jossey-Bass.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2014 Karl Inge Tangen