Undervisningsarbeidarar og dåpsopplæring i Den norske kyrkja
PDF

Keywords

church education workers
babtism
Church of Norway
empirical research

How to Cite

Austnaberg, H. (2020). Undervisningsarbeidarar og dåpsopplæring i Den norske kyrkja. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 7. https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.46

Abstract

Church education workers and baptismal instruction in the Church of Norway

The main research question of this article is how educational workers in the Church of Norway experience their contribution in connection with baptism in their local congregation. The article is based on qualitative research interviews in two dioceses in the Church of Norway, with six educational church workers in six different congregations. They have different titles, partly due to educational background, and two work in city churches, two in suburban churches and two in countryside churches. The theoretical perspectives are taken from the national terms of employment for catechists and the national plan for Christian education, different concepts for knowledge and learning, and how educational workers in the Church of Norway construct identity in relation to church education. Several of the educational workers seldom teach about the content of baptism. In spite of this, they see baptism as important and as the point of departure for all Christian education. Both the national terms of employment for catechists and the national plan for Christian education emphasise that their responsibility is to further baptismal instruction and equip children to live a baptismal life, but it does not seem that all the educational workers interpret this to comprise teaching the content of baptism, which they often delegate to the ministers. Their pedagogy is marked by a focus on practical issues connected to baptism. It seems as they to a little extent connect their identity to work with baptism, maybe because of the long tradition of the minister as responsible for this area. The author calls for more research with a larger number of respondents and challenges the churches to reflect and discuss how to continue a cooperation between ministers and church education workers now that the church education reform is running.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v7.46
PDF

References

Alfsvåg, K. (2019). Er dåpen nødvendig til frelse? Om forholdet mellom dåpsforståelse og samtidskontekst. Teologisk Tidsskrift 8 (3). Retrieved from https://www.idunn.no/tt/2019/03/er_daapen_noedvendig_til_frelse DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2019-03-03

Austnaberg, H. (2018). Utfordringar for prestar og undervisningsmedarbeidarar i dåpsarbeidet i Den norske kyrkja. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 5. DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v5.31

Austnaberg, H. (2019). Dåpssamlingar i Den norske kyrkja. Tidsskrift for Praktisk Teologi, 35(1), 51-61.

Barne- og familiedepartementet. (2005, 2019-05-03). Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer. Retrieved from https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-20- 1894

Barne- og familiedepartementet. (2016). Tjenesteordning for menighetsprester. Retrieved from https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-04-11-1814

Bispemøtet. (2020a, 2020-01-09). Dette er Bispemøtets dåpstekst. Vårt Land. Retrieved from https://www.vl.no/nyhet/dette-er-bispemotets-dapstekst-1.1644572

Bispemøtet. (2020b). Livstegnet. Et hefte om dåpen. Oslo: Den norske kirke, Bispemøtet. Retrieved from www.kirken.no/bm

Brinkmann, S. (2014). Unstructured and Semi-Structured Interviewing. In P. Leavy (Ed.), The Oxford Handbook of Qualitative Research (pp. 277-299). Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199811755.013.030

Fretheim, K. (Ed.) (2014). Ansatte og frivillige. Endringer i Den norske kirke (Vol. 3). Oslo: IKO-forlaget.

Fuglseth, K., Haakedal, E., & Schmidt, U. (2012). Lokale trusopplæringsplanar: innhald og prosess (Vol. 2012:3). Oslo: Stiftelsen kirkeforskning.

Graff-Kallevåg, K. (2015). The triune God and baptism: an analysis and discussion of the relationship between the Trinity and baptism in the theology of Robert W. Jenson and Catherine M. LaCugna. Det teologiske menighetsfakultet, Oslo.

Hammar, A. K. (2009). Skapelsens mysterium, skapelsens sakrament: dopteologi i mötet mellan tradition och situation. (22), Uppsala Universitet, Uppsala.

Hammersley, M. (2012). What is Qualitative Research? (1 ed.). London: Bloomsbury Publishing Plc.

Hegstad, H. (2008). Teologien i reformen. In O. Hauglin, H. Lorentzen, & S. D. Mogstad (Eds.), Kunnskap, opplevelse og tilhørighet: evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform (pp. 73-91). Bergen: Fagbokforlaget

Hegstad, H. (2017). Dåpen som hendelse og prosess. Teologisk Tidsskrift 8 (3), 176-194. Hegstad, H. (2019). Dåpen: en nådens kilde. Oslo: Verbum akademisk. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2017-03-02

Hegstad, H. (2020). Å snakke om dåp så folk forstår. Luthersk Kirketidende, 155 (3), 77-79. Horgen, H. (2001). All makt i himmel og på jord: en undersøkelse av presters og kateketers rolle mellom embete og råd i menighetens undervisningstjeneste. Korgen: Olavsstipend.

Horsfjord, H., Sørensen, T., Heiene, G., Leganger-Krogstad, H., & Holmqvist, M. (2015). Kompetanse, utdanning og motivasjon: en kartlegging av undervisningstjenesten i Den norske kirke (Vol. 1:2015). Oslo: Det teologiske menighetsfakultet.

Høeg, I. M. (2008). "Velkommen til oss": ritualisering av livets begynnelse. (PhD), Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen.

Høeg, I. M. (2011). Kjønn og folkelig dåpsteologi. Din: tidsskrift for religion og kultur (1), 65-78.

Høeg, I. M., & Gresaker, A. K. (2015). Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet: nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme (Vol. 2015:2). Oslo: KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Kirkemøtet. (2015). Undervisningstjenesten i Den norske kirke. Paper presented at the Kirkemøte, Trondheim.

Kirkerådet. (2010). Gud gir - vi deler. Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja. Oslo: Den norske kirke.

Klevmoen, B. K. (2016). Jeg skinner når du skinner. En empirisk undersøkelse om tverrfaglig samarbeid i stab om gudstjenesten i trosopplæringen i Den norske kirke. (Master i diakoni), VID vitenskapelige høgskole, Oslo.

Leavy, P. (2014). Introduction. In P. Leavy (Ed.), The Oxford Handbook of Qualitative Research (pp. 1-13). Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001

Moe, I. K. (2016). Jeg - skapt i Guds bilde og synder: en analyse og drøfting av menneskesynet i den norske kirkes dåpsliturgi. (Master thesis), Det teologiske menighetsfakultet, Oslo.

Norheim, B. E. H. (2012). Det som skjer i dåpen og det som skjer etter dåpen – Menneskesynet i dåpsliturgien (2011) og Plan for trusopplæring (2010) for Den norske kyrkja. Teologisk Tidsskrift, 1 (04), 358-376. DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN1893-0271-2012-04-03

Norsk salmebok. (2013). Norsk salmebok 2013: for kirke og hjem = for kyrkje og heim. Stavanger: Eide forlag.

Rafoss, T. W. (2016). Et religiøst landskap i endring: oppslutning om dåp på Østre Romerike (Vol. 2016:2). Oslo: KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Schmidt, U. (2012). Stillinger, kompetanse, samarbeid: om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen (Vol. 2012:2). Oslo: KIFO Stiftelsen kirkeforskning.

Skarsaune, H. (2019). Oppdrag, identitet og samarbeid; kateket i praksis gjennom 50 år. Prismet, 70 (3), 199-206. DOI: https://doi.org/10.5617/pri.7142

Sommerfeldt, A. (2020, 2020-06-10). Vår veileder savner ikke bibelsk forankring. Vårt Land. Tinderholt, S. (2013). Dåp i dag: foreldres motivasjon og opplevelse av å bringe barn til dåp - en kvalitativ empirisk undersøkelse. (Master thesis), Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo.

Valen-Sendstad, J. (2013). Er dåp en forutsetning for å delta i nattverden? En systematisk teologisk drøftelse av sammenhengen mellom dåp og nattverd. (Master in theology), Det teologiske menighetsfakultet, Oslo.

Vikre, M. S. T. (2017). Et bidrag til en fadderteologi. (Master thesis), Det teologiske menighetsfakultet, Oslo.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Hans Austnaberg