Hvordan lede frivillige i kirken?
PDF

Keywords

frivillighetsledelse

How to Cite

Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 2. https://doi.org/10.53311/sjlt.v2i.7

Abstract

Leading Volunteers in Congregations: A Value Based and Practice Oriented Model

The Church of Norway was until 2012 a state church, and is now more clearly based in the third sector and strengthened as a voluntary organization. Several reforms in the church have only indirectly addressed the place of volunteers and voluntary work. This article presents a theoretical model for leadership of volunteers in congregations. The model integrates two distinct traditions within management theory, namely managerial work studies exemplified by Mintzberg’s (2009) empirically based and practice oriented research, and institutional leadership (Selznick 1957) emphasizing the key role of values and identity. This combination gives room both to general management and a more specific type of leadership in church, according to the distinguishing features of a religious organization. The author discusses how leaders in their practice should combine four dimensions, i.e. values and identity, administration, leading and doing. He then points at three challenges in leading volunteers in a church context: Mapping motivation and the differing needs for flexibility among the volunteers, balancing organizing and structures with motivational leadership, and lastly developing a strategy for systematic voluntary work in the congregation. In the context of the Church of Norway, this calls for an emphasis on the role of the employees as leaders of volunteers.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v2i.7
PDF

References

Angell, O.H. og Kristoffersen, A.S. (2005). Helse og kirke. Kartlegging av diakonalt helsear- beid innen Den norske kirke. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole.

Anheier, H.K. (2000). Managing non-profit organizations: Towards a new approach. Lon- don: Civil Society Working Paper 1.

Anheier, H.K. (2005). Nonprofit Organizations. Theory, management, policy. London og New York: Routledge.

Askeland, H. (2012). Menigheten som organisasjon og trossamfunn. Organisasjonsteoretiske grunnperspektiver og forståelsen av menighet i endring. I: E. Birkedal, H. Hegstad og T.S. Lannem (red.). Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter. Oslo: IKO- forlaget: 137–152.

Bass, B. (2006). Transformational Leadership. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. Bjørgvin bispedøme (2006). Ressursperm for oppfølging av medarbeidarar. Korleis ta vare DOI: https://doi.org/10.4324/9781410617095

på dei uløna medarbeidarane i kyrkjelyden?. Bergen: Bjørgvin bispedøme.

Busch, T. (2012). Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Bergen: Fagbokforlaget.

Byrkjeflot, H. (red.) (1997). Fra styring til ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Caroll, J.W. (1991). As one with Authority: Reflective leadership in ministry. Louisville: Westminster/Knox.

Cary, G.E. et al. (1998). Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach. Journal of Personality & Social Psychology, 74 (6): 1516–1530. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.6.1516

Elstad, B. (2010). Ledelse og styring av frivillig arbeidskraft. I: G. Ladegård og S.I. Vabo (red.). Ledelse og styring. Bergen: Fagbokforlaget.

Finsådal, H. (2014). Å koordinere og lede frivillighet. En kvalitativ studie i møte med 5 ledere av frivillig sosialt arbeid. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole. Masteroppgave i diakoni.

Frank, T.E. (2002). The discourse of leadership and the practice of administration. Journal of Religious Leadership, 1 (1): 7–30.

Fretheim, K. (red.) (2015). Ansatte og frivillige. Endringer i Den norske kirke. Oslo: IKO-forlaget.

Haberman, U. (2007). En postmoderne helgen? Om motiver til frivillighed. København: Mu- seum Tusculanums Forlag.

Harris, M. (1998). A Special Case of Voluntary Associations? Towards a Theory of Congre- gational Organization. The British Journal of Sociology, 49 (4): 602–618. DOI: https://doi.org/10.2307/591291

Harris, M. (1995). The Organization of Religious Congregations: Tackling the Issues. Non- profit Management & Leadership, 5 (3): 261–274. DOI: https://doi.org/10.1002/nml.4130050305

Hegstad, H. (1999). Kirke i forandring: Fellesskap, tilhørighet og mangfold i Den norske kir- ke. Oslo: Luther forlag.

Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke. Bidrag til ekklesiologien. Trondheim: Tapir akade- misk forlag.

Hernes, H. (2002). Folket og hyrdene. Et program for levende menigheter. Oslo: Genesis. Hofstede, G. (1993). Kulturer og organisasjoner. Oslo: Bedriftsøkonomens forlag.

Jensen, F.D. (1998). Værdibaseret ledelse. Styring mellem regler og visioner. København: Jurist- og økonomforbundets forlag.

Jeavons. T.H. (1994). When the bottom line is faithfulness: Management of Christian Service Organizations. Indianapolis: Indiana University Press.

Johnsen, E. (1995). Ledelse av ledelsesprosessen. Oslo: Tano Aschehoug.

Jordheim, K. (2014). Bridge-Building and Go-Between. The Role of the Deacon in Church and Society. I: S. Dietrich et al. (red.). Diakonia as Christian Social Practice. An introduc- tion. Oxford: Regnum Books International: 187–202. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1ddcsdb.17

Jørgensen, K. (2014). Equipping for service: Diakonia as capacity-building. I: S. Dietrich et al. (red.). Diakonia as Christian Social Practice. An introduction. Oxford: Regnum Books International: 89–106. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1ddcsdb.11

Kaasa, A. (2010). Sosialt arbeid i samarbeid med frivillige. Kompendium. Institutt for sosialt arbeid og familieterapi. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole.

Kirkhaug, R. (2013). Verdibasert ledelse. Betingelser for utøvelse av moderne lederskap. Oslo: Universitetsforlaget.

Kirkerådet (1987). Embete og råd. Hvem skal bestemme hva, og hvorfor? Oslo: Kirkerådet. Kotter, J.P. (1982). The General Managers. New York: Free Press.

Kotter, J.P. (1999). John P. Kotter on What Leaders Really Do. Harvard: A Harward Business Review Book. DOI: https://doi.org/10.1108/bl.2000.17013aae.001

Kvarme, O.C. (2004). Ordinert til ledelse. Ordinasjonsliturgien som ledelsesdokument. Halv- årsskrift for Praktisk Teologi, 21 (2): 3–13.

Ladegård, G. og Vabo, S.I. (red.) (2010). Ledelse og styring. Bergen: Fagbokforlaget.

Ladegård, G. og Vabo, S.I. (2011). Ledelse, styring og verdier. Magma, 1/2011: 23–31.

Lau, B. (2012). Arbeid, helse og engasjement blant ansatte i Den norske kirke. Oslo: Arbeids- forskningsinstituttet. DOI: https://doi.org/10.7577/afi/rapport/2012:17

Lorentzen, H. (2007). Moraldannende kretsløp. Stat, samfunn og sivilt engasjement. Oslo: Abstrakt forlag.

Lorentzen, H. (2015). Kirke, idrett og frivillige. I: K. Fretheim (red.). Ansatte og frivillige. Endringer i Den norske kirke. Oslo: IKO-forlaget: 109–119.

Løvaas, B.J. og Kaasa, A. (2015). Hva motiverer til frivillig innsats? Tidsskrift for praktisk teologi, 2/2015. (Under utgivelse.)

Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row.

Mintzberg, H. (1994). Rounding out the Manager’s Job. Sloan Management Review, 36 (1), 11-26.

Mintzberg, H. (2009). Managing. San Fransisco, California: Berrett-Koehler Publ.

Noordegraff, M. og Stuart, R. (2000). Managerial behaviour research in private and public sectors: Distinctiveness, disputes and directions. Journal of Management Studies, 37(2): 427– 443. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-6486.00187

Pearce, J.L. (1993). Volunteers. London: Routledge.

Rochester, C., Paine, A.E., Howlett, S. og Zimmeck, M. (2010). Volunteering and Society in the 21 Century. Hampshire: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230279438

Rochester, C. (2013). Rediscovering voluntary action. The beat of a different drum. Hound- mills: Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137029461

Røvik, K.A. (2007). Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisa- sjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Selznick. P. (1957). Leadership in Administration. A Sociological Interpretation. New York: Harper & Row.

Sirris, S. (2014). Hva særpreger soknepresters ledelsesforståelse? Tidsskrift for praktisk teolo- gi, 1/2014: 52-66.

Sirris, S. (2015). Fra selvbestemmelse til selvledelse. Menighetsutvikling som en målrettet og verdibevisst arbeid. Tidsskrift for praktisk teologi, 2/2015. (Under utgivelse.)

Sivesind, K.H. (2003). Makt i de frivillige hender. Skaper frivillige ungdomsorganisasjoner engasjerte samfunnsborgere? I: F. Engelstad og G. Ødegård (red.). Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk: 121–158.

Skjevesland, O. (1998). Morgendagens menighet. Ledelse og livsform. Oslo. Verbum forlag.

Smircich, L. og Morgan, G. (1998). Lederskap: Å forvalte mening. Magma, 1 (6): 56–72.

Steensnæs, M. (2014). Frihet, fellesskap og mestring. En kvalitativ studie av hva som motive- rer til frivillig arbeid i to norske statskirkemenigheter, og hvilke konsekvenser dette har for ledelse. Masteroppgave i verdibasert ledelse. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole.

Stuart, R. (1967). Managers and their Jobs. London: Macmillan.

Stuart, R. (1986). The Reality of Management. 2. utg. London: Heinemann.

Tangen, K.I. (2014). Om å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk. Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 1/2014: 1-14. DOI: https://doi.org/10.53311/2014.1.6

Tengblad, S. (2012). The Work of Managers. Towards a practice theory of management. Ox- ford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199639724.003.0018

Trygstad, S.C. og Hagen, I.M. (2007). Ledere i den norske modellen. Oslo: FAFO.

Ulstein, K. (1998). Organisasjon og ledelse i frivillig arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Yukl, G. (2012). Lederskap i organisasjoner. Harlow: Prentice Hall.

Van Gelder, C. (2000). The Essence of the Church. A Community created by the Spirit. Grand Rapids, Michigan: Baker Books.

Wollebæk, D. et. al. (red.) (2000). Frivillig innsats. Bergen: Fagbokforlaget.

Wollebæk, D., Sætrang, S. og Fladmoe, A. (2015). Betingelser for frivillig innsats. Motivasjon og kontekst. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Aadland, E. (2004) «Og eg ser på deg ...» Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Aakenes, M. (2013). Verdien av det ubetalte er ubetalelig. En studie av betalte lederes per- spektiv og praksis i deres ledelse av frivillige ubetalte medarbeidere. Masteroppgave i verdi- basert ledelse. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole.

Helse- og omsorgsdepartementet Stortingsmelding nr. 29 og 34 (2012–2013). Morgendagens omsorg.

Kultur- og kirkedepartementet Stortingsmelding nr. 39 (2006–2007). Frivillighet for alle. Kirkerådet: Tjenesteordninger for diakon, kantor, kateket, menighetsprest. URL:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-10-19-4983

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Scandinavian Journal for Leadership & Theology