Teologisk normativitet og menighetsutvikling
PDF

Keywords

theological normativity
church development

How to Cite

Råmunddal , L. ., & Barbosa da Silva, A. (2016). Teologisk normativitet og menighetsutvikling: Om den teologiske normativitetens betydning for menighetsutviklende tenkning og praksis. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3. https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.14

Abstract

Theological normativity and church development: The significance of the theological normativity for church development thinking and practice

This article attempts to answer the following question: how significant is theological normativity for church development practice. At a time when many leaders are busy developing local churches ac cording to secular organizational models and experiences, this question always arises: to what extent does the normative character of the Bible impact Christian faith, church life and ministry and how might normative theology affect development projects that are going on in the church. The overriding issue that both current practice and the article focuses on is how theological normativity and empirical data can be integrated in church development. After explaining the concepts of theological normativity and empirical data and the relationship between them, the article discusses how different national (Norwegian) and international researchers within practical theology attempt to resolve the issues relat ing to integration. The article’s authors believe that these attempts end up in either assimilation or integration that is not fruitful for church development practice. The authors therefore propose an alter native integration model that distinguishes between three levels / degrees of theological normativity corresponding to three different fields / areas for church development. From this perspective, one can see how the integration of empirical data in these three levels of normativity brings both challenges and opportunities. The authors’ conclusion and recommendation concerning the function and signifi cance of theological normativity in church development, is that theological normativity bestows iden tity as well as having a guiding and corrective function.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.14
PDF

References

Aarflot, H. (1982). Teologisk eksegese av kirkesosiologisk empiri. Forsøk på en dogmatisk formulering av et tverrfaglig problem. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 4.

Akerø, H.A. (2009). Det hellige som sentralbegrep i religion. En religionsfilosofisk analyse av Rudolf Ottos og Manfred Josuttis’ religionsfenomenologiske hellighetsforståelse og dens relevans for kristen teologi. School of Mission and Theology, Dissertation Series – Volume 8.

Asheim, I. (1976). Erfaring. Bemerkninger til et forsømt teologisk tema. I: I. Ellingsen (red.). Med kall fra Gud og kirken. Oslo: Luther Forlag.

Asheim, I. (1979). Den samfunnsvitenskapelige metode og teologiens normproblem. Kirken og samfunnet. En konferanserapport. NAVF.

Austgard, K. (2004). Hva er en erfaring? En hermeneutisk, filosofisk undersøkelse av fenomenet erfaring i lys av Gadamers hermeneutiske filosofi og Kari Martinsens omsorgsfilosofi. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2, 3–13.

Barbosa da Silva, A. (red.) (2006/2010). Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Barbosa da Silva, A. (1982). The Phenomenology of Religion as a Philosophical Problem. An Analysis of the Theoretical Background of the Phenomenology of religion, in General, and of M. Eliade’s Phenomenological Approach, in particular. Malmö: CWK Gleerup.

Browning, D.S. (1996). A Fundamental Practical Theology. Descriptive and Strategic Proposals. Minneapolis: Fortress Press.

Brunstad, P.O. (1998). Empiri i teologien? En prinsipiell drøfting av betydningen av empirisk basert kunnskap for systematisk-teologisk tenkning. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, 1–2.

Church leaders handbook 1996. New, expanded ed. Willow Creek Community.

Dunn, J.D.G. (1998). The Theology of Paul the Apostle. Edinburgh: T&T Clark.

Gadamer, H.-G. (2010). Sannhet og metode. Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk. Oslo: Bokklubben, s. 66.

Hacking, I. (2000). The Social Construction of What? Cambridge, Massachusetts og London: Harvard University Press.

Hegstad, H. (1998). Praktisk teologi som empirisk teologi. Forholdet mellom teologi og empiri hos Johannes A. van der Ven. Halvårsskrift for praktisk teologi, 15(1), 16–27.

Hegstad, H. (2002). Ekklesiologi mellom teori og praksis. I: J.-O. Henriksen, G. Heiene og S.O. Thorbjørnsen (red.). Teologi for kirken. Festskrift til professor dr. theol. Torleif Austad på 65-årsdagen, s. 171–180. Oslo: Verbum.

Hegstad, H. (2006). Erfaringsspørsmålet i Leiv Aalens teologi. Tidsskrift for teologi og kirke, 4. DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2952-2006-04-05

Hiebert, P.G. (1994). Anthropological Reflections on Missiological Issues. Grand Rapids: Baker Books.

Hospers, J. (1995). An Introduction to Philosophical Analysis. London: Routledge.

Hygen, J. (1977). Trekk av religionsfilosofien. Oslo: Land og Kirke / Gyldendal Norsk Forlag A/S. I: Kirke og kultur, 3 (2005).

Küng, H. (1978). On Being a Christian. New York: Pocket Book (A Vallary Book).

Lübcke, P. (red.) (1988). Filosofilexikonet. Stockholm: Bokförlaget Forum.

Nordenstam, Tore (1984). Fra «er» til «bør». Etiske grunnlagsproblemer i et pragmatisk perspektiv. Oslo: Solum Forlag.

Pritchard, G.A. (1996). Willow Creek Seeker Services. Evaluating a New Way of Doing Church. Grand Rapids: Baker Book.

Råmunddal, L. (2011). Konsept og endring. En kvalitativ studie av hvordan lokale ekklesiologier formes. KIFO Perspektiv, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Searle, J.R. (1995). The Construction of Social Reality. London: Penguin.

Stenmark, M. (1996). Villkor för en godtagbar teologisk och filosofisk forskning. Svensk Teologisk Kvartalskrift (72), 145–157.

Tranøy, K.E. (1986). Vitenskapen – samfunnsmakt og livsform. Oslo: Universitetsforlaget.

Van der Ven, J.A. (1998). Practical theology. An empirical approach. Leuven, Belgium: Peeters.

Van der Ven, J.A. (1996). Ecclesiology in Context. Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.

Warren, R. (1995). The Purpose Driven Church. Growth Without Compromising Your message & Mission. Grand Rapids: Zondervan Publishing House.

Westphal, M. (1984). God, Guilt, and Death. An Existential Phenomenology of Religion. Bloomington: Indiana University Press.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Lars Råmunddal , António Barbosa da Silva