Hva handler menighetsutvikling egentlig om?
PDF

Keywords

church development
menighetsutvikling
ecclesiology

How to Cite

Råmunddal, L. (2015). Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 2. https://doi.org/10.53311/sjlt.v2.5

Abstract

What is Church Development Really About? A Critical Analysis of Various Strategic Approaches to Church Development in Light of a Comprehensive Ecclesiological Model

This article aims to provide an academic founded answer to the question why it is imperative that considerations concerning church development should be grounded on a holistic ecclesiological thinking – and not only on the attempt to develop one or a selective range of church developing fa to church development thinking and practicrtant ecclesiological and strategic issues concerning church development – but it also shows that the strength of each approach is their weakness too – namely one-sidedness. In light of a holistic ecclesiological thinking, each approach can be judged as reductionist, since they all restrict the congregation’spotential for development to a specific part of church life. The last part of the article argues for the importance of developing the church: a) both as a Spirit-made, unique entity and a "real" human community, and b) as simultaneously biblically and historically rooted and culturally relevant. One main standpoint defended here is that the church's theological dimension must never be detached from the sociological context – and vice versa. If this happens, it may have serious consequences – not only for views on the organization and management of the church, but also for the spiritual character of the church. Regarding the question of how one can conceive a congregation in the sense b) above, the article argues for what might be called a normative-contextual approach. This implies that the church always must relate itself to contemporary culture – and at the same time must show resistance to elements in contemporary culture which conflict with essential biblical values.

https://doi.org/10.53311/sjlt.v2.5
PDF

References

Alfsvåg, K. (2004). Kirkens vesen og vekst: Teologiske perspektiver på nyere kirkeveksttenkning. NOTM, 31–44.

Askeland, H. (1994). Menigheten som organisasjon. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, 7(1), 42–56.

Askeland, H. (1996). Organisasjonsfaglig tilnærming til den lokale kirke. En presentasjon og drøfting av aktuelle bidrag. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, 9(1), 47–66.

Askeland, H. (1999). Moderne ledelsesteorier og ledelsesmodeller. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 70(1), 30–42.

Askeland, H. (2001). Planlagt utvikling. En veileder for lokalt kirkelig planarbeid. Oslo: Kirkens arbeidsgiverorganisasjon. KA-perspektiv (1).

Askeland, H. (2003). Kirken i samfunnet – samfunnet i kirken. Organisasjonssosiologiske perspektiver på menighetsutvikling og endring. Halvårstidsskrift for praktisk teologi (1), 56– 66.

Baasland, E. (1993). Ledelsesstrukturer i den eldste kirke. I: P.-O. Gullaksen, T. Austad, E. Fougner og O. Skarsaune (red.). Reform og Embete. Festskrift til Andreas Årflot på 65-årsdagen den 1. juli 1993. Oslo: Universitetsforlaget.

Barbosa da Silva, A. og L. Råmunddal (2015). Sannhet, relativisme og menighetsutvikling. En drøfting av teologiens erkjennelsesteoretiske fundament i møte med samtidskulturens relativisme – med spesielt tanke på menighetsutvikling i dag. Kan søkes: http://ramunddal.com/

Bass, D.B. (2004). The Practicing Congregation. Imagining a New Old church. Herndon, Virginia: The Alban Institute.

Carroll, J.W. (2000). Mainline to the future. Congregations for the 21st Century. Louisville: Westminster John Knox Press.

Clausen, V. (2012). Alle sammen. En håndbok i generasjonsgudstjenester. Oslo: Misjonsforbundet UNG.

Dahl, N.A. (1970). Gis det noe normativt i de nytestamentlige menighetsformer? Luthersk kirketidende, 105.

Dulles, A. (2002). Models of the Church. New York: Image Books / Doubleday.

Dunn, J.D.G. (1998). The Theology of Paul the Apostle. Edinburgh: T&T Clark. 21

Edvardsen, A. (1978). Gjenopprettelsen. Kvinesdal: Logos.

Gibbs, E. og Bolger, R.K. (2005). Emerging Churches: Creating Christian Community in

Postmodern Cultures. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic.

Guder, D.L. (red.) (1998). Missional Church. A Vision for the Sending of the Church in North America. Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company.

Halvorsen Hougsnæs, M. (2004). Kirkesyn og kirkeledelse. Halvårskrift for praktisk teologi, 24(2), 15–25.

Hegstad, H. (2003). Hva er menighetsutvikling? Halvårsskrift for praktisk teologi, 20(1), 4–9.

Hegstad, H. (2007). Menighetsutvikling på amerikansk. Halvårsskrift for praktisk teologi (2), 14–24.

Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke. Bidrag til ekklesiologien. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Hegstad, H., Birkeland, E. og Skorpe Lannem, T. (red.) (2012). Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Oslo: Prismet bok.

Hiebert, P.G. (1994). Anthropological Reflections on Missiological Issues. Grand Rapids, Michigan: Baker Books.

Hodne, H. (1999). Restaurasjonsteologi. En undersøkelse av restaurasjonsteologiens hovedinnhold, historiske røtter og fremvekst, med særlig vekt på England og Norge. Hovedfagsoppgave i kristendomskunnskap. Det teologiske Menighetsfakultet.

Hollenweger, W.J. (1997). Pentecostalism. Origins and Developments Worldwide. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers.

Marsden, G.M. (1991). Understanding fundamentalism and evangelicalism. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.

McGrath, A. (1996). A passion for truth. The intellectual coherence of evangelicalism. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press.

McKnight, S. (2007). Five Streams of the Emerging Church. Key elements of the most controversial and misunderstood movement in the church today. Hentet 13.01.2010 fra http://www.christianitytoday.com/ct/2007/february/11.35.html?start=1

SJLT 2 (2015) Lars Råmunddal: Hva handler menighetsutvikling egentlig om? (What is Church Development Really About?) DOI: https://doi.org/10.53311/sjlt.v2.5

Miller, D.E. (1999). Reinventing American Protestantism: Christianity in the new millennium (rev. utg.). Berkeley: University of California Press.

Molland, E. (1961). Konfesjonskunnskap. Kristenhetens trosbekjennelser og kirkesamfunn (2. rev. utg.). Oslo: Land og Kirke.

Råmunddal, L. (1991). Etter nytestamentlig mønster. En studie av menighetssyn og ordningsforståelse i norske frimenighetssamfunn. Oslo: Ansgar Forlag.

Råmunddal, L. (1997). Skjulte ressurser. Elementer til en teologi om menighetens oppbygning, fornyelse og vekst. Oslo: Rex Forlag.

Råmunddal, L. (red.) (1998). Bibel og vekkelse. Festskrift til Ingulf Diesen på hans 70-årsdag 26. november 1998. Akademisk Fagforlag AS / Ansgar Teologiske Høgskole.

Råmunddal, L. (2011). Konsept og endring. En studie av hvordan lokale ekklesiologier formes. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Råmunddal, L. (2012). Ideelle menighetsbeskrivelser og medlemsforventninger – teologi eller strategi? En drøfting av ideelle menighets- og medlemsbeskrivelser i nyere menighetsutviklende konsepter. I: I.F. Breistein og I.M. Høeg (red.). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika Forlag.

Sandnes, K.O. (1996). I tidens fylde. En innføring i Paulus’ teologi. Oslo: Luther Forlag.

Simson, W. (2001). Houses That Change the World: The Return of the House Churches. Emmelsbull, Germany: OM Publishing.

Skjevesland, O. (1993). Huset av levende steiner. En teologi for menighetsoppbygging. Oslo: Luther Forlag.

Skjevesland, O. (2000). Det pastorale lederskap. I: M. Huse (red.). Prest og ledelse, 205–219. Oslo: Verbum.

Synan, V. (1997). The Holiness-Pentecostal Tradition: Charismatic Movements in the Twentieth Century. Grand Rapid, Michigan / Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company.

Schwarz, C.A. (1998). Naturlig kirkevekst. Åtte kvaliteter ved sunn menighetsutvikling. Evenskjer: K-vekst.

Svartdahl, E. (2014): Gi det videre: En menighet for alle generasjoner. Hermon Forlag.

Winter, R.D. (1981). The Two Structures of Gods Redemptive Mission. I: Winter, R.D. og S.C. Hawthorne (red.). Perspectives on the World Christian Movement. A Reader. Pasedena, California: The Institute of International Studies – Willian Cary Library.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Scandinavian Journal for Leadership & Theology